Завеждат ги заради прекомерно високите неустойки при прекратяване на договори

Колективни искове срещу трите български телекома са завели от Комисията за защита на потребителите (КЗП), след като открили една и съща неравноправна клауза в общите условия на срочните им договори за мобилни услуги.

Според нея ако искат да прекратят предсрочно взаимоотношенията си с оператора, независимо по каква причина, клиентите трябва да заплатят прекомерно висока неустойка - всички месечни такси до изтичане срока на договора.

Това се отнася дори при обективни причини, например:

- лошо качество на услугите,

- неправилно или неточно изпълнение на договора от страна на доставчика,

- промяна на адреса за ползване на услугата и невъзможност от страна на телекома да я достави на новия адрес.

Неустойката, която потребителят бива задължаван на плати при подобни обстоятелства въз основа на въпросната неравноправна клауза, е необосновано висока, категорични са от КЗХ

Според експертите им уговорената неустойка в договорите е изцяло санкционна и излиза извън предвидените по закон присъщите функции на неустойката - обезпечителна, обезщетителна и санкционна, които трябва да са налице едновременно.

В конкретния случай клаузата попада в хипотезата на текст от Закона за защита на потребителите (чл.146, ал.2), който се отнася за предварително изготвени клаузи, върху чието съдържание потребителят не е имал възможност да влияе.

В този смисъл клаузите, че в случай на прекратяване на срочен договор по инициатива на потребителя (и независимо от основанието за това), той дължи неустойка в размер на всички месечни абонаментни такси, дължими до изтичане срока на договора, са неравноправни, тъй като принудително обвързват потребителя и водят до явно неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора.

Преди да заведат исковете, от КЗП изпратили писма до трите мобилни оператора, с които им представили направените бележки и им отправили препоръки за коригиране на цитираните неравноправни клаузи в определени срокове.

Телекомите не се съобразили с препоръките, поради което КЗП завежда колективни искове срещу тях за прогласяване на въпросните клаузи за нищожни, се казва в официалното съобщение.