Краят на извънредното положение и поетапното отпадане на противоепидемичните мерки заради COVID-19 наложи мнозина да тръгнат отново на работа. Какво препоръчва Националният център по обществено здраве и анализи

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към Министерството на здравеопазването излезе с препоръки относно връщането на работа, след като мерките срещу разпространението на COVID-19 у нас започнаха постепенно да отпадат. 

Съветите им се базират на материали от Световната здравна организация (СЗО), Международната организация по труда (МОТ) и дискусии в рамките на колаборативните мрежи на СЗО. Първите насоки в глобален мащаб бяха изготвени още преди три месеца, преди новият коронавирус да бъде обявен за пандемичен. 

Препоръките са общи и за конкретните работни места трябва да се търси съдействие на службите по трудова медицина и специалистите по безопасност и здраве при работа, уточняват от НЦОЗА. Ако по причини, свързани с COVID-19, едно предприятие е затворено или работи дистанционно от известен период, съветът към ръководството е да изготви план за възстановяване на работата, като се отчита здравето и безопасността на служителите.

Планът трябва да включва мерки за осигуряване на физическа дистанция по време на работа, поддържане на хигиена и дезинфекция, информираност и обучение на личния състав, грижа за работещите, които са изложени на висок риск, и по-уязвимите групи от тях. Препоръчва се също така ползването на лични предпазни средства (маски, ръкавици и др. необходимо), които работодателят да предостави безплатно на персонала си.

Спазване на физическа дистанция

При завръщане на работа е изключително важно да се организира работата по начин, който позволява физическо дистанциране между хората, например:

- Взаимодействието между работници, изпълнители, клиенти и посетители, когато това е възможно, да се извършва чрез телефонни обаждания, имейли или виртуални срещи, вместо срещи лице в лице;

- Организиране на работните места така, че да е налична физическа дистанция от 2 метра между работещите. Това може да е предизвикателство в някои производства, но също и в офиси. Възможно е в производства, кабинети или отворени офиси наличното пространство да не позволява спазване на такова разстояние.

В такъв случай физическата дистанция трябва да се постигне чрез адаптация на работните места с технически мерки, например поставяне на преградни плоскости (възможен вариант са прозрачни плексигласови прегради) и/или промяна в организацията на труда.

Една възможност е част от работещите да продължат да работят дистанционно (например уязвими групи) или колективът да се раздели на екипи, които да работят по график в офиса и дистанционно. Друг вариант е въвеждане на работни смени, за да се избегне голяма концентрация на работещи около производствените мощности и/или в офисите.

- Ползване на еднопосочни маршрути в офисите/сградите или по стълбите, когато пространството го позволява, и ясно маркиране на зони в работните помещения, за да се намали излишното движение на хора.

- Насърчаване на работещите да ползват стълби вместо асансьор. Достъпът до работните места може да е предизвикателство за работещите във високи сгради и осигуряването на дистанция в асансьорите може да доведе до струпване на много чакащи в началото и края на работния ден. Възможните мерки са гъвкаво работно време, работа на смени, започване на работния ден по график (например на 15 минути) и др.

- Осигуряване на дистанция при хранене в работническите столове, вкл. да се препоръча служителите да се хранят на работните си места, което е добра мярка.

- При невъзможност да се обезпечи едновременно завръщане на определени колективи, това може да се организира поетапно, като част от работещите продължат да работят дистанционно.

Хигиена на работното място

От голамо значение е подобряване на хигиената в предприятията и в контекста на COVID-19 са изключително важни следните мерки:

- Насърчаване на култура на редовно почистване на работните места и общите части в сградите, вкл. редовно дезинфекциране на общите части и помещенията за почивка;

- Редовно почистване на повърхностите на бюра и работни места, дръжки на врати, телефони, клавиатури и инструменти с дезинфектант, като ползването на индивидуални бюра, клавиатури, телефони и инструменти е за предпочитане;

- Осигуряване на дезинфектанти и миещи препарати и насърчаване на културата на миене на ръцете;

- Подобряване вентилацията на работните места и увеличаване достъпа на свеж въздух на работното място;

- Насърчаване на добра респираторна хигиена на работното място (например покриване на устата и носа с огънат лакът или тъкан при кашляне и кихане).

Информираност и обучение на работещите

По време на пандемия е изключително важно работещите да бъдат информирани за всички мерки за предпазване от заразяване, както и за въведените правила в това отношение в предприятието, например:

- Поддържане на редовна комуникация с работниците и осигуряване на актуална информация за ситуацията на работното място, в региона или в цялата страна;

- Предоставяне на обучение за правилното използване, поставяне и изхвърляне на личните предпазни средства и поддържането им при възможност за многократно използване;

- Информиране на работниците за националните указания при наличие на симптоми на COVID-19 и изискване незабавно да информират своя непосредствен ръководител.

Грижа за изложените на висок риск и уязвимите групи

Пандемията от COVID-19 налага да се обърне специално внимание на работниците, които са изложени на висок риск, и уязвимите групи:

- Работещи, на които трудовата дейност налага контакт с повече хора в сферата на търговия, транспорт, опазване на реда, социални дейности, образование и др., за които здравното наблюдение е добре да включва ежедневно проследяване на телесната температура и въпросник за симптоми.

- Уязвими групи работещи, вкл. възрастни хора и лица с хронични заболявания (напр. хипертония, белодробни или сърдечни проблеми, диабет, злокачествени заболявания, и/или с данни за имуносупресия), бременни работнички и работници с близки членове на семейството, които са изложени на висок риск.

- Осигуряване на подкрепа за работници, които са с повишена тревожност или по-високи нива на стрес. Това може да варира от подкрепа от мениджърите до програма за подпомагане на служителите или дейности от обслужващата служба по трудова медицина.

Трябва да се има предвид, че някои работници може да са преживели травматични събития като тежко заболяване или смърт на роднина или приятел и/или да изпитват финансови затруднения и/или проблеми в личните си отношения.

- Работниците, които се връщат на работното място след период на изолация (независимо дали като индивидуална мярка или като част от колективна изолация), е вероятно да имат притеснения относно риска от инфекция. Тези притеснения, особено ако е имало промени в работата, могат да доведат до стрес и проблеми с психичното здраве. Когато са налице мерки за физическо дистанциране, тези проблеми са по-малко вероятни. Осигурете на работниците информация за публично достъпни източници на подкрепа и съвети.

- Строг контрол на посетители и външни лица, въвеждане на изискване да носят маски и да извършат дезинфекция на ръцете преди влизане в предприятието.

Адекватното управление на процесите при връщане на работа и утвърждаването на работата от разстояние ще бъдат от критично значение за адаптиране на бизнеса към настъпващите промени при спазване на указанията на национално ниво, заключават от НЦОЗА.

Според тях за безопасно връщане на работа и недопускане на заразяване с COVID-19 на работното място е необходимо укрепване на капацитета за дейности по осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Източник: Национален център по обществено здраве и анализи