Осигурителната тежест върху социалните придобивки, предлагани от работодателите, вече се увеличава на общо 23,3%

Социалните разходи на работодателите вече ще се облагат с пълните социални осигуровки за всички видове рискове. Досега върху тях се плащаше само осигуровката за пенсия (18,8% от началото на годината). 

Така например ако към заплатата работодателят дава и облекло на служителите си, досега се плащаше само пенсионна вноска върху допълнителната придобивка над заплатата. Сега вече ще се плащат всички осигуровки - за безработица и за майчинство - общо 4,5%. 

Тоест осигурителната тежест се увеличава на 23,3%. 

Това е една от промените в общо осем социални наредби, които прие вчера служебното правителство. Наредбите регламентират вече влезлите в сила промени в Кодекса за социално осигуряване от началото на годината, за които досега нямаше ред, по който да се прилагат. 

С тази промяна социалните разходи вече се третират като останалите доходи от трудова дейност. Това ще доведе до разширяване осигурителния доход на работниците и те ще получават по-високи обезщетения от НОИ - например при болест, безработица и т.н., обясниха от осигурителната институция пред "Сега".

С друга промяна се дава възможност на работодателите да избират да облагат с данък социалните си разходи в натура или да ги включат към трудовото възнаграждение и съответно да се плащат пълни осигуровки. Тази промяна се въвежда в наредба на НОИ във връзка с влезлите в сила от началото на годината промени в два закона - за корпоративното подоходно облагане и за данъците върху доходите на физическите лица. 

Другите промени в социалните наредби въвеждат някои облекчения за хората и намаляване на административната тежест. От първи юли безработните ще могат да подават по електронен път заявлението за обезщетение в НОИ. За подаване по електронен път на заявленията от останалите тепърва без работа ще е нужно те да имат електронен подпис или издаден ПИК от НОИ. 

Остава обаче и възможността документите да се подават на хартия в поделенията на осигурителния институт. Другата промяна касае останалите без работа българи от началото на годината. Те вече няма да подават в НОИ документи за доказване на стаж, защото експертите ще ползват данните от информационната си система. Причината за това облекчение е приетата промяна в КСО, според която срокът за изплащане на паричните обезщетения ще се определя от броя на годините, през които хората са се осигурявали за безработица след 2001 г. 

И други искани досега документи отпадат. За хората, които от началото на юли ще искат социална пенсия за старост или персонална пенсия, няма да се иска вече да декларират имотното си състояние. Отпада подаването на удостоверението за децата, които ще получават персонална пенсия, че учат. Тази информация НОИ ще получава служебно от образователното министерство.

Източник: в. "Сега"