Актуалните данни на Националния статистически институт показват, че средната брутна месечна заплата е достигнала 1208 лева

Средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие е нараснала с 3,2% спрямо последните три месеца на 2018 г. и вече е 1208 лева. Най-голямо е увеличението при операциите с недвижими имоти (с 11,4%).

Същевременно наетите по трудово и служебно правоотношение към края на март са се увеличили с 1.1% спрямо декември и вече са 2,32 млн., сочат още данните на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо март м.г. обаче ръстът е едва 0,2%, или 5700 души.

Най-голямо е нарастването на щата в културата, спорта и развлеченията (с 5,9%), в сектора "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти / далекосъобщения" (с 4,3%) и в селското, горското и рибното стопанство (с 4%), а най-голям спад има при назначените кадри в добивната промишленост (с 0,6%).

Най-много новонаети работници има в строителството (7400), а броят на освободените е най-значителен в преработващата промишленост - 11 100 души.

Ръстът на средната месечна работна заплата през първото тримесечие спрямо същия период на миналата година е с 12,2%, като при операциите с недвижими имоти увеличението е най-значително (със 17,9%). Следва образованието с 14,8%. Същевременно нарастването с 10,7% в обществения сектор изостава от частния, където е регистриран 12,6% ръст.

Най-високи заплати през първото тримесечие са получавали заетите в създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщенията, където месечното възнаграждение достига 2930 лева. С близо 1000 лева по-ниски, но също така много високи са заплатите за финансови и застрахователни дейности (1994 лв.), производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива (1877 лв.). 

Най-нископлатени са били наетите в хотелиерството и ресторантьорството (729 лева средна заплата) и строиелството (средно 920 лева месечно).

Източник: нси