Бизнесът се оплака от бюрокрацията, която само усложнява и забавя кандидатстването за финансиране по оперативните програми

Тежката бюрокрация често е изтъквана като една от причините да се прави трудно бизнес в Бълария. Затова и представители на бизнеса и в частност Бъларската стопанска камара решиха да напомнят на служебното правителство и следващите управляващи за някои конкретни мерки за намаляване на бюрокрацията за фирмите, които кандидатстват за финансиране по оперативните програми, пише в. "Сега".

Българската стопанска камара (БСК) вчера публикува списък на 11 от най-излишните документи, които се изискват от кандидатстващите за средства от ЕС. Става дума за разни декларации, справки и удостоверения за данни, които така или иначе съществуват в официални държавни регистри и бази данни и могат да бъдат получени по служебен път. Типичен пример са удостоверенията за липса на просрочени данъчни и други задължения, издавани от НАП.

През миналата година вече бяха приети законови промени, но само за обществените поръчки, според които министерства, агенции, общини и други възложители не бива да искат от кандидатите документ за чисто "данъчно досие", тъй като могат сами да взимат информацията от НАП. А тъй като повечето ведомства се ослушваха, в края на 2016 г. тогавашният главен секретар на правителството Веселин Даков дори прати писмо до всички държавни и общински администрации с указания да не изискват фирмите, участващи в обществени поръчки, документ за липса или наличие на задължения, а да правят справка в НАП по служебен път - още повече че от ноември това може да стане съвсем бързо и лесно от компютъра по електронен път.

Сега бизнесът предлага това улеснение да се прилага и при набирането на проекти и сключването на договори по оперативните програми. Други документи, от които фирмите могат да бъдат избавени при процедурите за европейско финансиране, а продължават да се изискват от тях, са счетоводен баланс за последните 3 финансови години, отчет за приходите и разходите, справка за последните три приключени финансови години, отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

Всички тези данни така или иначе се подават от предприятията в Търговския регистър и в НСИ и всеки орган, който администрира средства от ЕС, може да ги вземе от официалните информационни системи.

Напълно излишно се иска от фирмите да разнасят и удостоверения от НСИ за кода на основната им икономическа дейност. И тази информация е на "един клик" разстояние - в Търговския регистър или в НСИ, посочват от БСК.

В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност ясно е казано, че "Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство", припомнят БСК.

Източник: в. "Сега"