Да знаеш КАКВО да избегнеш и КАК да го избегнеш увеличава съществено шансовете за успех, констатира Джон О. Пейнтър в книгата си "Ръководство за оцеляване на малкия бизнес"

Некомпетентността на мениджъра е причина номер 1 за неуспеха, напомня американският бизнес консултант Джон Пейнтър в своето "Ръководство за оцеляване на малкия бизнес" (изд. "Зодираж", Варна, 1994 г.), като съветва да избягваме внимателно 10-те най-често срещани грешки, които сполетяват новите предприемачи:

1. Лошо планиране

Президентът на САЩ Айзенхауер веднъж казал: "Планът е нищо. Планирането е всичко." Това, което е имал предвид, е, че плановете никога не са статични. Оперативното планиране, планирането на непредвидените проблеми и коригиращото планиране са динамични по своята същност и приложение.

Като предвиждат вероятността за промяна в условията и показателите, действените мениджъри са предварително подготвени. Планирането на непредвидените проблеми им дава възможност бързо да се адаптират в новата обстановка и да продължат осъществяването на целите си.

2. Мащабното мислене решава комплексно проблемите

Точно обратно, необмисленото разширение и неструктурираният растеж могат да изпратят компанията в задънена улица. Умният мениджър разбира, че растежът на продажбите изисква растеж на активите. Растежът трябва да бъде финансиран чрез неразпределена печалба или чрез допълнителни кредити, или чрез емитиране на нови акции.

3. Неуспех при използване на кредити

Най-често срещаната грешка е използването на краткосрочни кредити за финансиране на придобиването на дълготрайни активи. Да се изпадне в такава ситуация е много лесно при недостиг на капитали. Финансирането на дълготрайните активи трябва да става по такъв начин, че да не предизвиква криза в оперативните средства на компанията, която води до цялостни финансови трудности.

4. Неизползването на "паричните потоци" при управлението

Счетоводният баланс и отчетите за приходи и разходи ви показват счетоводната печалба, която има много малко общо с паричните потоци. Професионалният мениджър работи с парични потоци и те са неразделна част от неговите финансово-управленски способности.

5. Попълване на борда на директорите с роднини и приятели

Вашият борд на директорите е управляващото тяло на фирмата ви. Познанията и опитът, които имат членовете на борда на директорите, са показател за вероятностите за успех или неуспех.

Виж още: 10-те най-чести грешки на малкия бизнес (II част)