Въпреки че за последните години се отчита значително намаляване на фините прахови частици във въздуха над София, тепърва трябва да се вземат мерки срещу проблема с мръсния въздух

Транспортът и по-конкретно лошото състояние на пътищата и пътната настилка са основната целогодишна причина за замърсяване с фини прахови частици в столицата.

Това става ясно от одит на Сметната палата за изпълнението "Ефективност на общинските мерки за намаляване замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в град София" за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2015 г.

Един от положителните изводи от доклада е, че изпълнените мерки от Столичната община водят до значително намаляване на средногодишните стойности на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици, но все още не е постигната във всички пунктове на измерване средногодишната норма за опазване на човешкото здраве. 

Виж още: България е в Топ 20 на страните с най-мръсна околна среда (инфографика)

От доклада става ясно, че сред основните източници на прах са строителството, непочистените строителни площадки и нередовното почистване на улиците. Друг замърсител са изхвърляните сажди от изгарянето на дизелово гориво от автомобили. 

Друг важен фактор е, че област София е най-малка по територия и най-голяма по население сред всички други области, посочват в анализа.

В доклада се отчита и сезонността на измерените концентрации на прах, което се обяснява с битовото горене през зимния период - изхвърляните в атмосферата вредни емисии са получени от изгаряне на твърди горива за отопление, характерни за крайградските, промишлените зони (към 2011 г.) и ромските квартали в София.

Виж още: Десетте столици с най-чист въздух в света

През последните 20 години Столичната община е с най-бързо урбанистично развитие в страната, което води след себе си екологични проблеми. Те изискват активна и целенасочена политика за подобряване на здравословната среда както за природните екосистеми, така и за гражданите.

Резултатите от проверката на Сметната палата показват, че все още не е постигната средногодишната норма за опазване на човешкото здраве във всички пунктове на измерване. Това се констатира, въпреки че изпълнените мерки от Столичната община водят до значително намаляване на средногодишните стойности на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици, пише в анализа.

Виж още: ЕК със сериозни критики към България за мръсния въздух и управлението на паркове

Към кмета на София са отправени пет препоръки, сред които подобряването на контрола и определянето на персонални отговорности за изпълнението на мерките.

На 5 април Съдът на Европейския съюз осъди България именно заради систематичното превишаване на допустимите норми за замърсяване с фини прахови частици, както и заради липсата на ефективни мерки за овладяване на проблема в периода от 2007 до 2014 г.

Източник: "Дневник", economic.bg