Най-активни потребители в мрежата са младежите на възраст между 16 и 24 години

С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет - 63,4%, е Югозападният район, към който принадлежи и столицата. 

След него се нареждат Северният централен и Южният централен район, съответно с 59,6 и 54,2%. 

От тенденцията за страната значително изостават домакинствата от Северозападния район, където 43,8% от тях имат достъп до интернет. показват данните от изследване на Националния статистически институт (НСИ) за използването на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата през тази година. 

Тенденции

Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като на базата на предходната година е отбелязан ръст от 2,5%, а в сравнение с 2010 г. - ръст от 12,1%. 

Същевременно се наблюдава спад в относителния дял на лицата на възраст 16 - 74 навършени години, които никога не са използвали интернет - от 51,2% през 2010 г. до 37,1% през 2014 година. 

Най-активните потребители

Най-активни потребители в мрежата са младежите на възраст между 16 и 24 години, като през тази година 83,1% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. 

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените - съответно 54,7 и 52,6%. 

Значителни са и различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 86,3% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 23,4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. 

Използван на мобилни устройства

През разглеждания период 50,8% от регулярните интернет потребители използват мобилно устройство за достъп до интернет извън дома и работното място, чрез мобилните телефонни мрежи или публичен WiFi достъп. 

От тях 84,3% влизат в мрежата чрез мобилен телефон, 56,4% - чрез портативен компютър, и 6,0% - чрез друго мобилно устройство за достъп до интернет. 

За какво се използва интернет

През 2014 г. регулярните интернет потребители използват най-често мрежата с цел комуникация. 

95,7% от тях посочват, че използват интернет за изпращане и получаване на мейли, разговори или видео-разговори чрез приложения за комуникация или за участие в социални мрежи. 

За достъп до информация (четене на онлайн вестници, новини или намиране на информация за стоки и услуги) от удобствата на глобалната мрежа се възползват 87,8% от лицата. 

Следва делът на използващите интернет за забавление (слушане на радио, играене на игри, изтегляне на снимки, филми или музика и др.) - 63,9%, и за творчество (качване на собствено съдържание като текст, музика, видео в сайтове за споделяне или създаване на уебстраници, блогове и др.) - 36,6%. 

Едва 3.5% от лицата, регулярно ползващи интернет, се възползват от е-здравеопазването (записване на час при практикуващ лекар, болница и др.). 

За други онлайн услуги, свързани с резервации при пътувания, продажба на стоки или услуги, интернет банкиране, мрежата използват 29,5% от лицата.