Официалните препоръки на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Без да поемате излишен риск за себе си, се опитайте да загасите пожара с пожарогасител или с подръчни средства. Как се прави това с пожарогасител? Издърпайте обезопасяващия щифт, натиснете ръчката и насочете струята близко до основата на пламъците. Дръжте здраво насочващото устройство.

Пожарогасител използвайте за погасяването на малки пожари. Може да опитате и с вода, ако пожарът не е от електрически или химически характер

Спрете гасенето на пожара, ако забележите, че той се разпространява към горната част на помещението или в посока към изхода - и незабавно избягайте навън. Преди да напуснете помещенията, затворете прозорците и вратите.

Излезте навън бързо, без да мислите за ценности и пари. Не се връщайте обратно. За евакуация използвайте евакуационните или аварийните стълбища.

Виж още: Защо изгоря лондонската "Гренфел тауър"?

В никакъв случай не се качвайте на асансьорите. Ако сте в асансьор по време на пожара, спрете на най-близкия етаж и го напуснете.

Ако евакуационните пътища са задимени, започнете да се движите възможно най-ниско, защото там температурата е по-ниска и видимостта е по-добра.

Не спирайте, може би няма да имате достатъчно време. Когато излезете навън и сте в безопасност, използвайте телефон и подайте сигнал на телефон 112. Съобщете името си и бавно, отчетливо кажете какъв е проблемът - "пожар", има ли пострадали или застрашени хора, какъв е адресът: град, квартал, улица, №, близка пряка.

Изчакайте на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте относно вида, големината и местоположението на пожара.

Виж още: Пожарогасителят в колата - какво трябва да знаем

Ако дрехите ви се запалят, не тичайте. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спрете, легнете на земята, покрийте си лицето с длани и се търкаляйте, докато огънят изгасне.

Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движете ниско до земята, докато излезете от сградата. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.

Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарът е наблизо.

При невъзможност да излезете от жилището си заради дим или висока температура, отидете в банята, затворете вратата, поставете мокри кърпи под вратата, за да блокирате цепнатините, и изчакайте служителите от пожарната.

Обадете се на тел. 112 и обяснете точното си местоположение. Може дори да оставите някакъв знак вън на прозореца, за да обозначите точното място, където се намирате.

Имайте готов план за бягство (евакуация)

Планирайте маршрут за бягство и се погрижете всички да го знаят. Отделете няколко минути, за да отрепетирате плана за бягство.

Не блокирайте изходите. Те винаги трябва да са чисти и проходими.

Най-добрият маршрут е нормалният път за влизане и излизане от дома ви. Измислете резервен маршрут, в случай че първият е блокиран.

Дръжте ключовете от вратите на места, където всички могат да ги намерят.

Определете място за среща на всички членове на семейството на безопасно място извън дома.

В кухнята

Не оставяйте децата сами в кухнята. Дръжте кибритите и тенджерите далеч от обсега им.

Ако се наложи да излезете от кухнята, свалете тиганите от котлона или намалете мощността му.

Внимавайте, ако носите широки дрехи. Те лесно може да се запалят.

Дръжте всички парцали и кърпи далече от котлоните и скарата.

Специалните уреди за подаване на искра са по-безопасни за запалване на газов котлон от запалките и кибритите, тъй като нямат открит пламък.

Проверете дали сте изключили котлона, след като приключите с готвенето.

Дръжте електрическите уреди и кабели далеч от вода.

Проверявайте дали тостерът е чист и на безопасно разстояние от завеси и хартиени кърпи.

Поддържайте фурната, котлона и скарата чисти и в добро състояние. Натрупването на мазнина може да предизвика пожар.

Ако олиото започне да пуши, значи е прекалено нагрято. Изключете уреда и го оставете да се охлади.

Използвайте електрически фритюрник с контролен термостат - този тип фритюрници не могат да прегреят.

Ако тиганът пламне, не поемайте излишен риск. Ако е безопасно, изключете котлона. В никакъв случай не хвърляйте вода върху него.

Не гасете огъня сами - излезте навън и позвънете на тел. 112.

Цигарите

Най-често пожарите в бита започват от възпламеняването на тапицирана мебел, матраци или легла.

Когато деца живеят с пушачи, има по-голяма вероятност да предизвикат пожар поради наличието на кибрити и запалки и лесния достъп до тях.

Виж още: Как да пазим горите от пожари

Ако сте пушач, вземете следните предпазни мерки:

- Ако ще пушите, излезте навън. Изгасете цигарата си, преди да влезете обратно вътре.

- Никога не пушете около запалими течности или лекарства.

- Никога не пушете в леглото. Ако ще си лягате, не запалвайте цигара - лесно може да се унесете и да предизвикате пожар.

- Не оставяйте незагасени угарки - може да паднат на килима или вестника и да предизвикат пожар. Когато ги гасите, уверете се, че това наистина е така.

Когато сте уморен, под влияние на алкохол или сте взели лекарства, вземете допълнителни мерки - може да заспите и да забравите, че цигарата гори.

Всяка година деца загиват при пожари, предизвикани от цигари, кибрити и запалки. Дръжте ги на недостъпни за тях места. Купувайте запалки, снабдени със защита от деца.

Използвайте тежки и стабилни пепелници, които не се преобръщат лесно и са изработени от негорим материал. Тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а не в кошчето за боклук. Не препълвайте пепелниците с пепел и угарки.

Свещите

Използвайте негорими и стабилни свещници, които трудно се преобръщат.

Не се разхождайте около запалени свещи - дрехите ви може лесно да се запалят.

Използвайте свещи само на места, където децата и домашните любимци не могат да ги достигнат.

Поставяйте ги на безопасно разстояние от запалими предмети, например пердета и завеси. Никога не слагайте запалени свещи под полици или рафтове.

Винаги изгасвайте свещите, когато излизате от стаята или лягате да спите.

Електрическата инсталация

Поддържайте електрическите проводници и щепселите в добро състояние.

Не претоварвайте електрическата инсталация - включвайте големите консуматори (акумулиращи и готварски печки, бойлери и др.) в самостоятелни, усилени електрически кръгове.

Избягвайте употребата на електрически разклонители и удължители.

Винаги използвайте стандартни електрически предпазители.

Изключвайте електрическите уреди, когато не ги използвате.

Не прокарвайте кабели и проводници под пътеки, килими и други подобни.

Подменете всички наранени или протрити проводници.

Проверявайте, почиствайте и поддържайте редовно всички електрически уреди. Следвайте инструкциите на производителя при поддръжката им.

Ако уредът отделя странна миризма, издава необичаен звук или кабелите се нагряват, извикайте лицензиран електротехник.

Слагайте преносимите отоплителни уреди, електрическите печки, ютии и други подобни уреди на безопасно разстояние от мебели, пердета, килими и други.

Уверете се, че всички електрически уреди са производство на лицензирани производители и отговарят на съответните изисквания.

При спешни ситуации:

- Ако уредът отделя странна миризма или работи по необичаен начин, изключете го от електрическата мрежа, но само ако това е безопасно.

- Ако във вашия дом възникне сериозна електрическа неизправност, третирайте я като пожар. Изключете електрическото захранване от главния прекъсвач и се обадете в пожарната служба. Съобщете на останалите обитатели. Активирайте пожарната аларма, ако има такава, и незабавно напуснете.

Димните детектори

Най-лесният начин да защитите дома и семейството си от пожар са димните детектори. Те са най-доброто средство за своевременна сигнализация и за откриване на пожара в най-ранната му фаза.

Желателно е да имате по един от тях на всеки етаж от дома си, в коридора и близо до всяка стая, използвана за спалня. Малките деца и хората в напреднала възраст спят по-дълбоко, затова е важно да има по един детектор до всеки от тях.

Димният детектор е самостоятелно устройство, захранващо се от електрическата инсталация или с батерии, което при наличието на дим в помещението алармира със звукова сирена. Те са евтини, монтират се лесно и има голям избор от видове.

Разполагат се на тавана, в краен случай - по горната част на стените. Не ги поставяйте в кухни и бани или в близост до тях, където наличието на пара може да ги задейства погрешка.

За по-правилното отчитане на постъпващия в стаята въздух ги инсталирайте на разстояние от вентилационните отвори.

Тествайте ги всеки месец и своевременно им сменяйте батериите.

За откриването на един от най-опасните газове, отделящи се при пожар - въглеродния окис, е нужен специален детектор. Трябва да имате поне един такъв детектор в дома си.

На обществени места

Най-честите причини за възникване на пожар в обществена сграда са:
- технически неизправности в електрически, газови и отоплителни уреди и инсталации;
- претоварване на електрически инсталации;
- небрежност при ползване на уреди и инсталации;
- неспазване на правилата за безопасно пушене;
- неспазване на безопасните разстояния между нагревателни уреди и горими материали;
- забравени включени уреди;
- детска игра с огън;
- умисъл.

Когато сте в помещения с много хора (театри, кина, спортни зали, стадиони, търговски центрове и т.н.) и бъде подаден сигнал за пожар, най-важно е да запазите спокойствие, тъй като паниката ви би могла да се предаде и на хората наоколо.

Просто следвайте евакуационните знаци и напуснете помещенията, без да измествате и блъскате останалите хора. Използвайте евакуационните пътища и изходи, не скачайте от височини. Не се връщайте обратно в сградата, ако сте забравили нещо!

Добре е още при влизането си в непозната сграда да се ориентирате за разположението на изходите и наличието на пожарогасители.

Ако се окажете в тълпа от хора, свийте ръцете в лактите, накланяйки се назад, опитайте да удържате натиска, бавно си освобождавайте пространство и се придвижвайте напред.

Ако почувствате повишаване на температурата, това означава, че се приближавате към опасна зона и най-добре сменете посоката, в която се движите.

При невъзможност да напуснете сградата, опитайте да се изкачите на покривната площадка или излезте на балкона, като затваряте вратите след себе си.

Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи и се обливайте с вода, за да не прегрее организмът ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи.

При първа възможност съобщете за пожара на тел. 112. Спокойно обяснете адреса, големината на пожара, местоположението си, има ли застрашени и пострадали хора и др. Не прекъсвайте връзката, съобщавайте за всяка промяна в ситуацията.

Ако пожарът е малък, опитайте се да го загасите с наличните пожарогасители, вътрешен противопожарен кран или подръчни средства (вода, намокрени одеяла или кърпи).

Помнете! - електроуреди, електрически инсталации под напрежение и леснозапалими течности не се гасят с вода. Най-ефективни и безопасни са праховите пожарогасители.

Ако помещението се задими или пожарът продължи да се разпространява и блокира изходите, незабавно напуснете, като затворите вратите след себе си.

След пребиваване в района на пожара трябва да преминете на медицински преглед.

Ако има пострадали, изнесете ги на чист въздух, разхлабете дрехите им. Обгорените участъци се покриват с чиста тъкан.

Виж още: Как да се предпазим от пожари през студения сезон

Източник: ГДПБЗН