Зачестяват пожарите в бита, отчитат от МВР и напомнят някои основни правила, които трябва да спазваме в месеците, когато включваме отоплението - независимо дали използваме ток, дърва, газ или въглища

Само за първата половина на ноември при домашни инциденти с огън са загинали 11 души, а други 15 са пострадали сериозно, отчитат от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Като основни причини за повишения брой битови пожари, както и за наличието на жертвите, специалистите сочат резките климатични промени, характерни за този период от годината, плюс фактори като неправилното използване на електрически и нагревателни уреди и небрежното боравене с открит огън.

Пренебрегват се и основните правила за пожарна безопасност, които ГДПБЗН ни напомнят, преди да е дошъл студът и да стане нужда да усилилим печките и радиаторите вкъщи:

1. Не претоварвайте електрическата мрежа. Всяка електрическа инсталация е оразмерена да "издържи" определени електрически товари.

2. Ползвайте само стандартни и по възможност автоматични електрически предпазители (бушони) и изправни електрически уреди и съоръжения.

3. Монтажа на електрически отоплителни уреди оставете на технически грамотно лице.

4. Не оставяйте работещи електроуреди без наблюдение.

5. Поставяйте отоплителните електроуреди на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали!

6. Дори отоплителните печки на твърдо гориво са сложни технически съоръжения, чиито горивни камери са конструирани за конкретен тип горива. Не всички печки, предназначени за дърва, са подходящи за работа с въглища, особено по-калоричните!

7. Създайте подходящи условия, при които няма възможност въглени и искри да попаднат върху намиращи се в близост горими и леснозапалими вещества и материали!

8. Не оставяйте газови уреди и бутилки в близост до отоплителните уреди.

Виж още: Как да боравим правилно с газови уреди

9. Не съхранявайте горивото (дърва и въглища) в непосредствена близост до отоплителния уред. В дома си съхранявайте само количества за ежедневна употреба!

10. Не разпалвайте отоплителните уреди със запалителни течности, които не са предназначени за такъв вид дейност.

11. Изхвърляйте сгурията и пепелта само в негорими метални съдове.

12. Всички димоотводи (кюнци) трябва да са стабилно укрепени и монтирани на безопасно разстояние от горими конструкции.

Източник: Пресцентър МВР