"Намаляването на цените за нощувките по морето изразява безсилие"

Д-р Десислава Алексова е главен асистент в Международно висше бизнес училище - Ботевград. Индивидуален член и експерт в Българска туристическа камара. Има 10-годишен преподавателски опит като хоноруван асистент в Нов български университет, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, както и в Частен професионален колеж "Интербизнес".

Има опит от работата си в няколко туроператорски фирми, както и като експерт по туризма в дирекцията на природен парк "Витоша". Автор е на над 30 научни статии, участва като обучител по проекти за предприемачи в туризма, активист на Коалиция "За да остане природа в България".

Потърсихме д-р Десислава Алексова за коментар по един много наболял в последните години въпрос - защо масово българите почиват лятото в чужбина и как може да се подпомогне родният туризъм:

- Защо все по-често българинът почива извън България и как се отразява това на бранша?

- Тенденцията е свързана с условията на пазара. Логично е българите да търсят по-качествен конкурентен туристически продукт в чужбина. Проблемите с пречиствателните станции, мръсните плажове, лошото обслужване и презастрояването все повече ескалират, което се отразява негативно върху бранша. 

Миналата година бяхме свидетели на празни хотели в края на август в националните ни морски курорти. Съюзът на собствениците - Слънчев бряг излезе с искания за подобряване на инфраструктурата, набелязване на мерки от страна на държавата за преодоляване на кризата с кадрите в бранша и качеството на туристическия продукт. Въпреки дълго очакваното от Министерство на туризма развитие, такова все още липсва.

- Защо туризмът в другите европейски държави е по-добре развит и кои са спешните мерки, които трябва да вземем?

- Развитието на туризма зависи от най-различни фактори с хетерогенен характер, в това число икономическо развитие, финансова и политическа стабилност, природни условия, географска характеристика, ресурсна обезпеченост и т.н. За да се направи сравнение и да се даде отговор на този въпрос, трябва да има очертани ясни параметри, въз основа на които да бъде направен задълбочен анализ. Надявам се Министерството на туризма да се заеме с тази задача и на базата на направените анализи и отчетените резултати да изготви Национална стратегия за развитие на туризма.

Така например, е много модерно да сравняваме площта на ски пистите и броя на ски съоръженията в българските планински курорти с алпийските, но подобни сравнения, без да са отчетени особеностите на географското положение, релефа и климата, са манипулативни и некоректни. За успешното развитие на туризма е необходимо да има ясна визия, цели и приоритети на национално, регионално и местно равнище, акцент върху конкурентоспособността и кадрите, както и целенасочена рекламна стратегия за целогодишен туризъм, включваща постигане на разпознаваемост и положителен имидж.

- Преди дни излезе новина, че цените на нощувките по морето са паднали с 20%. На какво се дължи това и по-скоро повод за притеснение ли е, отколкото за радост?

- Драстичното намаляване на цени изразява безсилие. Понижаването на цените води до понижаване на качеството на туристическия продукт, което от своя страна вероятно ще доведе до още по-голям спад на резервациите от чуждестранни туроператори. В настоящата ситуация положителен ефект би имало точно обратното: повишаване на цените с акцент върху професионалното обслужване и качеството на предлаганите услуги и продукти.

- Кои са добрите практики за развитие на туризма и кои са грешките на нашия туризъм?

- В България могат да бъдат посочени добри практики в различни насоки - туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, регионално развитие. Наскоро Спортно-туристическа агенция Одисея-Ин получи международен сертификат на Travel Life за устойчиво управление в туризма. Редица туристически обекти притежават международни сертификати и отличия и бележат висок рейтинг в престижни класации. Велинград се утвърди през последното десетилетие като СПА столица на Балканите. Примери има много, но това, което липсва е ясна визия за развитие на туризма в България, адекватно законодателство и институционална подкрепа за бизнеса.

Основните грешки, които бяха допуснати през годините на преход, могат да бъдат групирани в няколко насоки: липса на ясни изисквания и недостатъчен контрол върху качеството, обучението и квалификацията на кадри в туризма; стихийно и непланомерно презастрояване на Черноморието и някои планински региони; недостатъчна прозрачност на процедурите по обществено обсъждане и взимане на решения, касаещи национални туристически ресурси; липса на синхрон в усилията от страна на институциите с останалите заинтересовани страни в туризма; постоянно променящата се нормативна база и политики, несъобразени с международноправните ангажименти, които България има в областта на туризма.

- Какво представлява Меморандумът за устойчиво развитие на българския туризъм, опазване на природата и културното наследство, който наскоро беше подписан?

- Тук мога да говоря много, тъй като бях основният координатор по изготвяне на меморандума. В търсене на баланс между природозащитата и отговорното развитие на туризма, от началото на 2014 г. по инициатива на Българска туристическа камара, бяха проведени няколко срещи между туристически и природозащитни организации.

На срещите се отчете първостепенното значение на опазването и съхранението на природното и културното наследство, като ценни ресурси за развитието на туристическата индустрия. Беше осъзната необходимостта организациите от трите сектора - туризъм, природозащита и опазване на културното наследство, взаимно да се информират, да изразяват общи позиции по проблеми от взаимен интерес, при обсъждане на предстоящи законови промени, да участват съвместно при публични дискусии и социално-икономически обсъждания, да популяризират своята дейност, цели и намерения сред членовете на своите организации, да внасят предложения за нормативни изменения, гарантиращи устойчивото развитие на туризма в съответствие със спазване на екологичните норми и въведените европейски стандарти.

Като резултат беше изготвен Меморандумът за устойчиво развитие на българския туризъм, опазване на природата и културното наследство, спазващ основните принципи на Глобалния етичен кодекс в туризма.

След подписването е учреден експертен Съвет за устойчиво развитие на туризма, опазване на природата и културното наследство към Меморандума. Меморандумът започва да функционира като инструмент на етичните принципи и политики в сектора още през първите три месеца от учредяването на Съвета.

Изготвени са общи писма и становища по конкретни казуси - становище за Карадере, свързано с предложение за развитие на туризма до Министъра на икономиката и енергетиката, който да възобнови административната процедура по издаване статута на инвеститор клас А на "Мадара Юръп", с оглед констатирани нарушения от Министъра на околната среда и водите по отношение на ПУП на Бяла Север; декларация относно инвестиционните намерения за добив и преработка на волфрамови руди в находище "Грънчарица Център" от "Ресурс 1" АД край Велинград; становище относно опазването на горите като туристически ресурс и устойчиво развитие на територията, разширяването на ски зоната в Банско и гражданско участие в междуведомствената работна група за разрешаване на проблемите, свързани с изпълнението на договора за изграждане на ски зоната в зимния курорт.

- Какво се очаква да бъде постигнато чрез Меморандума?

- Бъдещите съвместни действия на подписалите организации включват три основни аспекта: дефиниране на общи позиции по промени в законодателството, които да доведат до последователна и целенасочена подкрепа на държавата за приоритетното развитие на туризма, опазването на природната среда и културното наследство; граждански контрол върху законодателната и изпълнителната власт чрез мобилизиране на бизнеса и широката общественост за позиции и кампании, които биха способствали за постигане на общата цел на подписалите организации; обединяване на експертния капацитет на организациите за активно участие в изготвянето на стратегически и програмни документи.

- Какво се случва със защитените курортни местности, както е случаят с Иракли? Как може да помогне обикновеният гражданин?

- Задължително при развитието на туризма е да се спазват законовите ограничения върху дейностите, осъществявани в уязвими към антропогенно въздействие райони, защитени територии и зони от мрежата НАТУРА 2000, както и другите територии, ползващи се със специален режим на закрила по българското и международното законодателство. Когато това не се случва ролята на обикновеният гражданин е да бъде активен, да търси и разпространява информация. Практиката показва, че при повишено обществено внимание и силен граждански натиск нещата се случват.

- След дълги години спорове Плажът на Националната спортна академия (НСА) в Несебър е поредният, върху който е излят бетон. Какво се случва с тези "бетонни чудовища" по морските ни курорти и как могат да бъдат контролирани? Има ли виновни и ясно ли е кои са те?

- Казусът с базата на НСА е свързан именно с липсата на синхрон между институциите, недостатъчна прозрачност и ясни процедури. По подобен начин дюни, изключителна държавна собственост, са заменени с промяна статута на терените. Институциите си прехвърлят отговорност, а виновни и наказани няма. Решението е законност, прозрачност и строг контрол. Крайно време е да се разграничи туристическата дейност от изграждането и ползването на недвижими имоти за туристически цели. Необходима е ясна държавна политика, а не реакция след граждански натиск по всеки отделен казус.

- Има ли бъдеще туристическият бранш у нас? Вашите студенти имат ли намерение да останат в България?

- Туристическият бранш винаги е оцелявал. Важна е посоката, в която ще се развива. При младите хора ситуацията е интересна. Наблюдава се липса на съвместни действия между бизнеса и университета, както и държавата и университета. Все по-актуална е тенденцията към текучество на квалифицирани кадри в чужбина, заради възможността за по-успешна кариера и по-високо заплащане. Въпрос на държавна политика е прилагането на механизми за задържане на младите хора в България, чрез предоставяне на възможности за професионална реализация. Периодично срещам умни и амбициозни завършили студенти, реализирани в България, но в други сфери на икономиката. Основните причини, които изтъкват са ниското заплащане и хаоса в туризма. Много ми е приятно като се засичаме с мои студенти, заемащи ръководни позиции по време на туристически борси и професионални мероприятия.
36 Коментара

 1. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 custom printed boxes

  great content custom printed boxes

 2. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Aashvi Khanna

  Wow It Was Good
  Delhi Escorts
  Vasant Kunj Escorts

 3. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 vikram

  We have made Saket a favorite destination for horny and sexually unsatisfied men because of our outstanding sex service. We provide sexy and desirable female Saket Escorts Service who can make anyone enjoy sex to its fullest.

 4. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 koline

  http://adanadogusanayisitesi.org/index.php/component/k2/item/4?limitstart=0

 5. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 koline

  " an independent female escort from Delhi, I want to share my experience with you. I have been in this prostitution industry for 5 years and I know that a man who books an escort for the first time has many of them. There are questions as to how he can satisfy his body lust with his partner.
  I will tell you how to have sex today so that you will be able to have great sex with any girl and make her happy too.
  When you book a female escort in Delhi, many things will come to your mind such as whether you will be comfortable with them or not.
  Sex in itself is an art that every man does in a different way with his partner and if you think something and go for sex, you are not able to have sex properly
  When you book a female escort for the first time, it means that you want to have sex, which you are not able to do with your wife or girlfriend.
  "
  https://www.meghamalik.com
  "Elite Independent girls in delhi
  Airhostess"
  "vip escort service in delhi
  "
  "Russian escorts in delhi
  "
  "Air-hostess escorts in delhi
  "
  "connaught place escort service
  "

 6. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Chhavi Garg

  That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read article!!
  Delhi Escorts
  Aerocity Escorts

 7. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 vandana

  The services provided by Datia Escorts Service ensure the utmost satisfaction for our valued clients. Opting for a private escort for various activities such as hookups, dinner dates, parties, or tours can prove to be one of your wisest choices. Our commitment lies in delivering unparalleled pleasure and gratification, be it multiple climaxes, unconventional intimacy, or thrilling sexual experiences tailored to your preferences.

 8. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Rahul Rajput

  Noida cowgirl escorts are full of sexual pleasure agencies, so you can get 3000 at affordable rates. Cowgirls Noida escort can satisfy you with many different sex positions and also do some dancing with some captivating entertainment. You will be surprised how to do exceptional service because it is threesome etiquette. An overheated model in Noida can be with Escort Service Noida unless a double dildo position artist. You can go with two people with erotic needs who get the best experience which is going to be a blast for everyone and will enjoy all sexual positions unconditionally.

 9. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Call Girl in Delhi

  You have the ideal opportunity now if you don’t want to end your sexual life. In Delhi, you will come across numerous call ladies who will provide endless fun and thrill. By supplying stunning women for long-term relationships and exclusive events, our delhi escort girls are here to assist you in bettering your life. Call Girl in Delhi is more equipped to handle tension, strange occurrences, social problems, and personal problems.

 10. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Raju Panday

  The old way of doing things is to try to Affiliate Marketing Service Delhi make your product 10x better than the competition. The new way of doing things is to make your experience 10x lighter than the competition's

 11. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Service

  Do you choice unlimited fun or desire Call Girl Lajpat Nagar Whatsapp Number? Just pick out our super Lajpat Nagar Female Call Girls corporation and reserve high profile Call Girls in proper away

 12. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Service

  Accomplish invigorating pleasure and save your life's daily practice and stress to the side for one evening. Employ the woman of your fantasies with Gangtok Escort and draw out the stifled sexual dreams. Make all your filthy dreams and wants work out with captivating wonders and complete tactful tomfoolery.

 13. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Shweta

  We bring you reliable Goa Escorts to make your intimate and nightclub fantasies come true in a secure and confidential manner. So don’t worry you are now at a reputed online escort service website in Goa. We counted amongst the most trusted Call Girls in Goa . Our operators will guide you on the safe and right way to meet a trusted escort.

 14. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Joyasharma

  Call Girl In Jaipur
  Call Girl In Agra
  Call Girl In Surat
  Call Girl In Raipur
  Call Girl In Mangalore
  Call Girl In Kota
  Call Girl In Ajmer
  Call Girl In Indore
  Call Girl In Rajkot
  Call Girl In Jodhpur
  Call Girl In Lucknow
  Call Girl In Daman
  Call Girl In Vadodara
  Call Girl In Udaipur
  Call Girl In Noida
  Call Girl In Mumbai
  Call Girl In Pune
  Call Girl In Bhopal
  Call Girl In Ghaziabad
  Call Girl In Chandigarh
  Call Girl In Nainital
  Call Girl In Chennai
  Call Girl In Bangalore
  Call Girl In Kolkata
  Call Girl In Goa
  Call Girl In Delhi
  Call Girl In Ludhiana
  Call Girl In Meerut
  Call Girl In Siliguri
  Call Girl In Guwahati
  Call Girl In Hyderabad
  Call Girl In Jodhpur
  Call Girl In Manali
  Call Girl In Dehradun
  Call Girl In Rishikesh
  Call Girl In Haridwar
  Call Girl In Mussoorie
  Call Girl In Kochi
  Call Girl In Surat
  Call Girl In Kanpur
  Call Girl In Nagpur
  Call Girl In Amritsar
  Call Girl In Ludhiana
  Call Girl In Ahmedabad
  Call Girl In Coimbatore
  Call Girl In Andheri
  Call Girl In Gurgaon
  Call Girl In Patna
  Call Girl In Bhubaneswar
  Call Girl In Ranchi
  Call Girl In Nashik
  Call Girl In Gwalior
  Call Girl In Ujjain

 15. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Shweta

  Beawer is one of the most celebrated places of interest in India where individuals came to see the stunning landmarks and insights regarding various traditions. The vast majority of the historical backdrop of India has a place Call Girl in Beawar. A melded mix of the life into sights Hot Beawer Escorts Service and drawing in objects with a favored vibe that is hard to clarify.

 16. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Adityashrama

  Greetings To all of you. My name is Devika , and I am an Escorts college Call girl dedicated to providing the highest quality Adult Entertainment and sensual pleasure to all of my esteemed clients.

  Escort Service In Jaipur || 
  Dehradun Escort || 
  Dehradun Escort Service || 
  Escort In Jaipur || 
  Call Girls In Karnal ||
  Call Girls In Delhi ||
  Call Girls In Chandigarh ||
  Call Girls In Mumbai ||
  Call Girls In Hyderabad ||
  Call Girls In Chennai ||
  Call Girls In Bangalore ||
  Call Girls In Kolkata || 
  Allahabad Call Girls ||
  Amritsar Call Girls || 
  Pune Call Girl ||
  Surat Call Girls || 
  Surat Call Girls Service || 
  Bikaner Call Girls Service || 
  Bhubaneswar Call Girls || 
  Rajkot Call Girls || 
  Siliguri Call Girls || 
  Nashik Call Girls || 
  Indore Call Girls || 
  Gwalior Call Girls || 
  Ranchi Call Girls || 
  Call Girls In Ranchi || 
  Call Girls In Patna || 
  Call Girls In Raipur || 
  Call Girls In Vadodara || 
  Call Girls In Ujjain || 
  Call Girls In Rajkot || 
  Call Girls In Lucknow || 
  Call Girls In Gurgaon || 
  Call Girls In Thane || 
  Call Girls In Rohtak || 
  Call Girls In Rishikesh || 
  Call Girls In Mohali || 
  Call Girls In Visakhapatnam || 
  Call Girls In Jhansi || 
  Guwahati Call Girls || 
  Guwahati Call Girls || 
  Agra Call Girls || 
  Ahmedabad Call Girls || 
  Ludhiana Call Girls || 
  Goa Call Girls || 
  Faridabad Call Girls || 
  Call Girls In Bhopal || 
  Call Girls In Agra || 
  Call Girls In Ahmedabad || 
  Call Girls In Ludhiana || 
  Call Girls In Udaipur || 
  Call Girls In Nagpur || 
  Call Girls In Kanpur || 
  Call Girls In Bhopal || 
  Call Girls In Faridabad || 
  Call Girls In Goa || 
  Call Girls In Srinagar || 
  Call Girls In Patiala || 
  Call Girls In Noida || 
  Call Girls In Meerut || 
  Call Girls In Manali || 
  Call Girls In Mahipalpur || 
  Ambala Call Girls || 
  Call Girls In Varanasi || 
  Call Girl In Jalandhar || 
  Call Girls In Jammu || 
  Call Girls In Zirakpur || 
  Dubai Call Girls || 
  Call Girls In Coimbatore||
  Singapore Call Girls || 
  Nepal Call Girl || 
  London Call Girls || 

 17. soniyasinghania soniasinghania

  Are you looking for gorgeous as well as sensational lady tonight? If of course, our Dombivli escorts are always all set to be with you in your house/ hotel for an outstanding experience. Dombivli Call Girls The crackling hot call girls in Dombivli are outstanding at various occasions and celebrations. They can be your girlfriend as well as performer to bring excitement to the session.

 18. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 johnbabu

  Our high-profile escorts service Delhi are different from sex workers found in red light areas. They are hygienic, cute, and well-mannered. Escort In Delhi Most importantly, our beauties know their job well while providing the sweetest memories of your life. The independent escorts in Delhi follow their job well and deliver standard services. It means you will get highly appreciable services from our beauties. Our ladies won’t compromise on service quality and the satisfaction of clients

 19. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Vansh

  Thinking about having some good sex? Delhi escorts are here for turning your thoughts into reality. These escorts are intensely trained in the art of sex and Kamasutra. Escorts In Delhi know their erogenous points and will make sure that you work on them to give them the best orgasms ever.

 20. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Ruby Rajput

  If you are looking for an escort for a few hours or overnight, you need to keep a few things in mind. First, make sure you’re willing to pay for sex. Remember that these women are providing a service, and they should be compensated accordingly. The Goa Escorts , the prices are fixed, please don’t bargain. Discounts are available if you are a group of people. Lastly, always use protection. This is important not only for your health but for theirs as well.

 21. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Ankita

  Moreover, we have enchanting carnival Goa Escorts Service who are famed for creating an atmosphere of intense sensual pleasure. They’re all about enjoying life’s most delightful moments. These spirited ladies are always eager to embark on a sensual journey with you, turning your dreams into reality.

 22. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Swarna

  It was a brief introduction of the categories of Delhi Escort Service our collection. Now you can identify your kind of companion by matching your requirements with her features. It will help you to find an ideal companion who could satisfy your lust as per your desires. Now move to the price section which will present a clear vision to our services and rates as well.

 23. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Akshat

  Are you thinking that booking such alluring and enigmatic girls cost more? No, our service will not cost very much higher, because we know that expensive Independent Delhi Escorts will not fit in every pocket.

 24. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Rohan Rajput

  Clients often face an overwhelming booking process. The result is that they fail to book a dream partner. That leads to disappointment in bed and romantic sessions. The time with low-quality Call Girls in Delhi won’t be enjoyable. The service will not be on par with standards that can bring satisfaction. That is why every client wants to avoid such a distressful situation.

 25. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Dikhsa

  Do you want to keep the party going with our Delhi Call Girls for the whole night and have a good time? If you answered yes to that question, you should call the number we provided and talk to some of the most experienced escorts our company offers.

 26. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Vansh

  Our Delhi escorts girls keep in mind that their top priority is to please their clients. Whatever they desire, they will have to fulfill it and they do. Call Girls in Delhi We keep in mind their health and physical fitness.

 27. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 betflixsupervip

  betflix vip ผู้ให้บริการเกมสล็อตชั้นนำ เล่นง่าย จ่ายจริง

 28. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Shweta Malik

  This is what piece appears to have a wide selection of targeted customers. Would you market it? It all offers a decent special distort for aspects. Escorts in Delhi Maybe enjoying one bona fide or even higher to supply information on is the most essential subject.

 29. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 SabinaKravych

  Какво интересно интервю. Харесвам хора, които positivity and me обичат животни :) Особено харесвам кучета dream about snakes meaning и котки.

 30. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 SabinaKravych

  Какво интересно интервю. Харесвам хора, които positivity and me обичат животни :) Особено харесвам кучета dream about snakes meaning и котки.

 31. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 https://totonoliteo.com/

  I’ve bookmarked your web site so I can take a look at the latest articles you post later on. https://totonoliteo.com/

 32. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 먹튀검증

  hiya! This weblog post could not be written lots better! Looking at this put up reminds me of my preceding roommate! He constantly kept speakme approximately this. 먹튀검증

 33. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 토토사이트

  Funny! Did your Dad, Uncles, and older siblings ‘Bap’ you on de back of yo head growing up? Hahahahahahahaha 토토사이트

 34. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Killersmile

  Awesome post i love it keep posting more! https://fencingreddingca.com

 35. Small b366fdccf2599037dbedf5a34492505e57f66bd609965403d0ca905f0fca29f0 Killersmile

  Awesome post i love it keep posting more! https://fencingreddingca.com