За кои от специалностите можете да кандидатствате след 3-то класиране

Общо 675 са места за държавна поръчка в Софийския университет, останали незаети и след третите класирания на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2015/2016 г. 

От университета съобщават, че тазгодишната кампания за набиране на студенти е изпълнила почти 90% от плана за прием в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър".

Виж още: Спират евростипендиите за право и икономика

Допълнителният прием е обявен за специалностите: 

"Библиотечно-информационни науки" редовна и задочна форма на обучение
"История" 
"Археология,"
"Етнология"
"История и география"
"Архивистика и документалистика"
"Минало и съвремие на Югоизточна Европа"
"Педагогика"
"Социални дейности"
"Неформално образование"
"Българска филология"
"Славянска филология"
"Руска филология"
"Немска филология" с избираем модул "Скандинавски езици"
"Френска филология"
"Италианска филология"
"Испанска филология"
"Унгарска филология"
"Новогръцка филология"
"Тюркология"
"Иранистика"
"Арменистика и кавказология"
"Математика"
"Математика и информатика" редовна и задочна форма
"Статистика"
"Физика" редовна и задочна форма
"Инженерна физика" редовна и задочна форма
"Ядрена техника и ядрена енергетика"
"Астрофизика, метеорология и геофизика" редовна и задочна форма
"Физика и информатика"
"Медицинска физика"
"Комуникации и физична електроника"
"Квантова и космическа теоретична физика"
"Фотоника и лазерна физика"
"Оптометрия" задочна форма
"Химия" редовна и задочна форма
"Химия и информатика"
"Екохимия"
"Компютърна химия"
"Инженерна химия и съвременни материали"
"Химия и английски език"
"Биология" редовна и задочна форма
"Молекулярна биология"
"Биотехнологии" редовна и задочна форма
"Биология и химия"
"География и биология"
"Биомениджмънт и устойчиво развитие"
"География"
"Геология"
"Право" задочна форма
"Връзки с обществеността" задочна форма
"Стопанско управление"
"Теология" редовна и задочна форма
"Предучилищна и начална училищна педагогика"
"Социална педагогика"
"Специална педагогика"
"Предучилищна педагогика и чужд език"
"Начална училищна педагогика и чужд език"
"Музика"
"Изобразително изкуство"
"Педагогика на масовата и художествената комуникация"
"Физическо възпитание и спорт" 
"Медицинска сестра".

Платено обучение

За четвърта поредна година Софийският университет обявява и прием на студенти в специалности за обучение срещу заплащане. 40 са местата в специалностите "Психология", "Социология", "Политология", "Публична администрация", "Културология", "Информатика", "Туризъм".

От 10 до 16 септември 2015 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием. Класирането ще бъде обявено на 22 септември 2015 г., а записването на новоприетите студенти ще бъде от 23 до 25 септември 2015 г.

Не изоставайте в информацията - следете Bulevard.bg и в публичния чат във Viber