Националният осигурителен институт (НОИ) пусна две нови електронни услуги от 17 април тази година.

По електронен път лицата могат да подават заявление в териториалните поделения на НОИ за отпускане на пенсия и/или добавка и за преизчисляване на пенсията въз основа на придобит осигурителен стаж след пенсиониране.

За изпращането на заявлението се изисква Квалифициран електронен подпис (КЕП), или ЕГН/ЛНЧ и Персонален идентификационен код (ПИК) за физически лица, както и Идентификационен код на осигурителя (ИКО) за лицата с БУЛСТАТ/ЕИК, когато заявлението за отпускане на пенсията се подава чрез последния осигурител.

На посочения от заявителя електронен адрес автоматично се изпраща информация за входящ номер – уникален регистров индекс от деловодната система на НОИ. Със съобщението за успешна регистрация стартира пенсионното производство по отпускане или преизчисляване на пенсията.

Датата на регистрация на заявлението е определяща за сроковете, спрямо които се съблюдава началната дата на пенсията/добавката или датата на преизчисление на пенсията.

Услугите са достъпни чрез интернет страницата на НОИ, рубрика "Е-услуги", раздел "Административни услуги", където са публикувани и подробни инструкции, описващи условията за подаване на заявленията.