Всеки пети българин живее под линията на бедността, а всеки трети страда от тежки материални лишения

В България над 21% от населението живее в бедност, а над 33% в са поставени в условия на тежки материални лишения, като рискът от попадане в тази графата се увеличава с всяка година. Изводите са  от изследването на НСИ "Статистика на доходите и условията на живот", като данните са за 2014 г.

Бедността в страната

Най-бедни са областите Пазарджик - 33% бедност сред населението, Сливен - 30,8%, и Ямбол - 28,8%. Най-нисък пък е относителният дял на бедните в областите Габрово - 8,5%, Плевен - 11,8%, и Кюстендил - 14%.

Линията на бедност за 2014 г. намалява спрямо 2013 г. само в областите Монтана - с 13%, Кърджали - със 7,5%, и Русе - с 1,9%. Линията на бедност за 2014 г. се увеличава спрямо 2013 г. с повече от 20% в областите Ямбол (с 38,9%), Шумен (с 34,6%), Хасково (с 33,1%), Плевен (с 25,9%), Габрово (с 24%) и Стара Загора (с 23,4%). 

За миналата година линията на бедност общо за страната е била 323,75 лв. средно месечно на човек от домакинство. Под прага на бедност са били 1 578 300 души или 21,8% от населението на страната. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 13,2%, а относителният дял на бедното население нараства с 0,8 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (50,2% за 2014 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 5,9 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

Фактори

Виж още: 3,4 млн. българи живеят около линията на бедността

През 2014 г. делът на бедните сред заетите лица нараства спрямо предходната година с 2,1 процентни пункта до 9,3%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е около три пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 1,1% по-нисък от този при мъжете.

Образователното равнище, което до голяма степен определя достъпа до по-добро кариерно развитие и по-добре платена работа, оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование - 63,5%. 

С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява около 2 пъти за лицата с основно образование и над 7 пъти за лицата със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е едва 1,5%.

Виж още: 1% от жителите на Земята държат половината от световното богатство

Източник: НСИ