За миналата година инцидентите на работното място са били общо 2257, от които 71 - с фатален изход

Над 212 хил. нарушения е установила Инспекцията по труда през миналата година. Данните са на Инспекцията по труда във връзка със Световния ден по безопасност и здраве при работа.

От всички нарушения свързаните с осигуряването на здраве и безопасност при работа са 99 700, а тези по трудовите правоотношения - възникването, изпълнението и прекратяването им, по заплащането на труда, работното време, почивките и отпуските - 112 хил.

През 2016 г. контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) са извършили над 48 хил. проверки в 39 300 предприятия с почти 1,57 млн. наети в тях. 

Издадените задължителни за изпълнение предписания са почти 204 хил. Над 500 са актовете за спиране на машини, обекти, работни места и за въвеждане на специален режим при невъзможност за спиране, когато животът и здравето на работещите е бил пряко застрашен. Издадените актове за установяване на административно нарушение са 9200, а сумата на влезлите в сила наказателни постановления - 9,65 млн. лв. Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са 2830.

Всяко установено и отстранено след намесата на инспекторите по труда нарушение може да се приеме като евентуално предотвратяване на трудова злополука, в което се изразява превантивният ефект от контролната дейност на Агенцията. 

През последните 20 години резултатите от тази дейност показват подобряване условията на труд чрез подобряване качеството на оценката на риска, въвеждането на нови технологии, инвестиции в колективни средства за защита, осигуряване на лични предпазни средства и т.н.

У нас в дългосрочен период се отчита намаляване броя на трудовите злополуки. През 2016 г. инцидентите на работното място са били общо 2257, от които 71 - с фатален изход, според оперативните данни на НОИ, където те се регистрират. За сравнение броят им през 2015 г. е бил 2384, от които смъртни - 85. 

"Резултатите от разследванията на трудовите злополуки могат да помогнат с посочването на пропуските в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и по този начин да се избягва повторението на подобни инциденти", отбелязват от МОТ.