Коефициентът на безработица намалява с 2,3 процентни пункта спрямо 2014 г.

Броят на безработните в хора България надвишава 305 хил. души. От тях 174,2 хил. са мъже и 130,9 хил. - жени. Това показват данните на Националния статистически институт за нивата на безработица у нас.

Коефициентът на безработица намалява с 2,3 процентни пункта в сравнение с 2014 г. и достига 9,1%. При мъжете намалява с 2,5 процентни пункта, а при жените - с 2,0 процентни пункта, като достига съответно 9,8 и 8,4%.

Коефициентът на безработица за възрастовата група между 15 и 24 навършени години е 21,6%, а за възрастовата група между 15 и 29 навършени години - 14,4%. В сравнение с 2014 г. тези коефициенти намаляват съответно с 2,2 и 3,3 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са 187 хил., или 61,3% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 5.6% - съответно 6.1% за мъжете и 5.0% за жените.

Икономически неактивните лица на възраст между 15 и 64 навършени години са почти 1,5 млн. души 1 450 600, от които 639,5 хил. са мъже и 811,1 хил. - жени.

Виж още: Губим 1,3 млрд. лева годишно заради младежка безработица​

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18 - 24 навършени години е 13.4%. Относителният дял на завършилите висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 32.1%.

През 2015 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години са 3 276.0 хил., или 69.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) нараства с 0,3 процентни пункта.