Броят на хората, които ходят насън, е нараснал два пъти от 2008 г. насам, притеснени са лекарите

Хора масово се оплакват, че техни близки ходят насън и се чудят как да реагират и какво да направят, разказват медиците. Истината е, че сомнамбулизмът не е болест, а е отговор на нервната система за някакви нарушения на мозъка, информира в. "Всеки ден". 

Лекарите смятат, 

че големият брой лунатици напоследък са развили ходенето насън в следствие на силен стрес

Живеем в забързано време, имаме много ангажименти, много стрес. Когато нервите ни дойдат в повече, може да се отключи сомнамбулизъм, смятат медиците. 

Най-чес­то хо­де­не­то насън за­поч­ва час и по­ло­ви­на след зас­пи­ва­не­то. Прояв­ите са най-раз­лич­ни: как­то си спи спо­кой­но, чо­век из­вед­нъж мо­же да ста­не и да за­поч­не да хо­ди из до­ма си, да пре­лис­т­ва кни­га или да се от­п­рави на раз­ход­ка на­вън. И обик­но­ве­но на сут­рин­та ни­що не пом­ни.

Виж още: Прекарваме повече време на телефона, отколкото в сън

Спо­ред спе­ци­а­лис­ти­те то­ва със­то­я­ние въз­ник­ва при най-дъл­бо­кия сън. Ако в то­зи мо­мент раз­бу­ди­те и по­пи­та­те не­що сом­нам­бу­ла, в най-доб­рия слу­чай ще чу­е­те не­що не­ра­зум­но. 

Нощ­но­то хо­де­не насън най-често се про­во­ки­ра от си­лен стрес или черепно-мозъч­на трав­ма. Други причини са дет­с­ки ин­фек­ции, хро­нични бо­лес­ти, до­ри бана­лен грип. Са­мо по се­бе си то­ва със­то­я­ние не пред­с­тав­ля­ва ни­как­ва опас­ност. 

Но блуж­да­е­щи­ят из до­ма чо­век мо­же слу­чай­но да из­вър­ши опас­ни за са­мия не­го дей­с­т­вия: 

да пад­не от от­во­ре­ния про­зо­рец или да опи­та да пре­ми­не по края на пок­ри­ва, де­мон­с­т­ри­рай­ки по­ра­зи­тел­на ко­ор­ди­на­ция на дви­же­ни­я­та. Спе­ци­а­лис­ти­те заб­ра­ня­ват в та­къв мо­мент да се опит­ва­те да раз­бу­ди­те сомнамбу­ла. След ка­то се съ­бу­ди и из­п­ла­ши, чо­ве­кът мо­же на­ис­ти­на да пад­не. 

Ако той прос­то си хо­ди от стая в стая, вни­ма­тел­но го раз­бу­де­те и го по­мо­ле­те да си лег­не в лег­ло­то. А и вие тряб­ва да си лег­не­те, а не да се­ди­те до лег­ло­то му и да го па­зи­те. Дос­та­тъч­но е да пос­та­ви­те ре­дом до лег­ло­то му леген с во­да. Стъпвайки в нея, той сам ще се събуди. 

Лекарите успокояват, че както е започнал сомнамбулизмът, така може и да изчезне. Но ако се случва често, все пак е добре да посетите лекар.

Виж още: Защо не трябва да прекаляваме със съня

Източник: в. "Всеки ден"