Мониторинговият доклад за интеграцията на хора в неравностойно положение се хвали с постигнатите резултати

За седем години България е насочила 37 млн. евро от еврофондовете за интеграция на хора в неравностойно положение, като в голямата си част парите са дадени за интеграция на ромите. Това е записано в мониторингов доклад за 2014 г., който кабинетът вчера одобри.

Хвалби за постигнатото

Докладът дава информация за извършеното от ресорните институции по приоритетите на стратегията - образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, култура и медии, върховенство на закона и недискриминация.

Един от най-големите европроекти, по който са отпуснати средства на стойност 21,8 млн. лв., е за образователна интеграция на деца от етническите малцинства в 153 училища и ще действа до октомври 2015 г.

В доклада се посочва, че за миналата година са приобщени 370 деца от малцинствата в училище. От Министерството на труда и социалната политика пък се хвалят с това, че са намерили работа на 28 591 роми. В доклада се твърди още, че "изнасят лекции пред лица от ромски произход с цел запознаване с правата и задълженията им като граждани на България".

Докладът отбелязва позитивните неща, направени за интеграцията на ромското население:

Основните резултати в областта на образованието с положителен ефект върху ромската група са въвеждането на целодневна организация на учебния ден за учениците до V клас; прилагането на програми, фокусирани върху превенцията и ограничаването на преждевременното напускане на училище; изпълнението на политики за преодоляване обособяването по етническа принадлежност на децата и учениците и повишаване обхвата за допълнително обучение по български език.

В областта на здравеопазването се отчита повишаване на информираността и познанията на групите в неравностойно положение, формирането на активна позиция и устойчива мотивация за здравословен начин на живот, ранното откриване на широк спектър заболявания, подобрен имунизационен обхват и снижаване на заболяемостта от заразни болести, разширяване на мрежата на здравните медиатори.

По отношение на заетостта усилията на институциите са насочени към дейности за повишаване конкурентността на ромите на пазара на труда, осигуряване на заетост и насърчаване предприемаческата им култура, като се развива медиаторството и в тази област.

В сферата на жилищните условия приоритет са изграждането и осигуряването на социални жилища. Практиката показва, че тези мерки трябва да бъдат комбинирани с осигуряване на техническа, социална и образователна инфраструктура, подобряване на градската среда и обществения транспорт и в допълнение – с дейности, осигуряващи достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и социални услуги за групите в неравностойно положение.

В областта на върховенството на закона и антидискриминацията са проведени инициативи за преодоляване на стереотипи, както и за популяризиране на културната идентичност на етнически общности. Продължават обучения на полицейски, държавни и общински служители, учители, работещи в сферата на общественото здраве за работа в мултикултурна среда за недопускане на прояви на дискриминация, расизъм и ксенофобия.

Източник: Агенция КРОСС