Обект на разследване са всички настоящи членове на Комисията, както и бившия шеф на КЕВР Ангел Семерджиев

Прокуратурата влезе в енергийния регулатор. Обект на разследване са всички настоящи членове на КЕВР, както и Ангел Семерджиев като директор на Комисията през 2011 г. Причина за разследването е сигнал, подаден в началото на годината.

Разследването трябва да установи дали членовете на независимия регулатор са изпълнявали задълженията си за контрол по отношение на изпълнението на основни елементи от бизнес програмите на газоразпределителните дружества и дали действително направените инвестиции от тези дружества отговарят на заявените от тях и утвърдени от КЕВР. 

Това включва контрол за съответствие на действително направени инвестиции в газоразпределителните мрежи със заявените в утвърдените от КЕВР бизнес планове, което според прокуратурата има пряко отношение върху цената на газа за крайния потребител.

Досъдебното производство е образувано по повод постъпил на 16.01.2017 г. сигнал до главния прокурор. Главният прокурор е изпратил сигнала на Софийска градска прокуратура - СЗ "Антикорупция", по компетентност.

Сигналът е изпратен и до председателя на Народното събрание, до министър – председателя, до министъра на вътрешните работи и до председателя на ДАНС. До настоящия момент на прокуратурата не са известни предприетите от тях действия.

След постъпването на сигнала в СГП е извършена проверка на твърденията в него от екип прокурори. Разследването, образувано днес в резултат на проверката, трябва да установи дали членовете на независимия регулатор са изпълнявали задълженията си за контрол по отношение на изпълнението на основни елементи от бизнес програмите на газоразпределителните дружества и дали действително направените инвестиции от тези дружества отговарят на заявените от тях и утвърдени от КЕВР.

Изпълнението на тези задължения /контрол за съответствие на действително направени инвестиции в газоразпределителните мрежи със заявените в утвърдените от КЕВР бизнес планове/ има пряко отношение върху цената на газта за крайния потребител. 

Предмет на разследване ще бъде и осъществено през март 2015 г. вливане на търговски дружества в "Софиягаз" (впоследствие "Овергаз мрежи") и по-точно дали действията на КЕВР в тази насока не са довели до запазване на необосновано висока продажна цена на газа.

Относно Ангел Семерджиев разследването е свързано с подадена през 2011 г. от "Овергаз Инк" до ДКЕВР жалба срещу „Булгартрансгаз“ за непредоставяне на достъп до газопреносната система и до ПГХ "Чирен". В задълженията на регулатора е разглеждане на жалби и произнасяне по тях в двумесечен срок.

Въпреки че КЕВР е била сезирана надлежно, в законния срок членовете й не са се произнесли по подадената жалба и не са взели каквото и да е решение. Това е довело до образуване на дело за злоупотреба с господстващо положение пред Европейската комисия срещу БЕХ, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз", което към момента не е приключило.

От бездействието на длъжностни лица, които заемат отговорно служебно положение в комисията, могат да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се както в налагане на финансови санкции, така и в разстройване на енергийната система на държавата, подчертават от прокуратурата.

Преценява се и евентуалното извършване на длъжностни престъпления при последното определяне на цените на газа, топлоенергията и водата, довело до значителен ценови скок за крайния потребител. Предмет на разследване в тази насока е наличието на действителна обоснованост на цените от страна на крупните енергийни доставчици.

Разследването е възложено на екип от следователи от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура. Със съдействието на ДАНС се извършват активни действия по изземването на документи, включително и в сградата на КЕВР.