За да можем да получим дължимата неустойка от "Топлофикация-София" за спряното парно и топла вода, задължително трябва да подадем жалба

"Топлофикация София" дължи неустойка, ако е оставила абонат без топла вода и парно за повече от 48 часа по вина на дружеството. Тя е в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението, съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация София" EАД на клиенти в град София.

За да се получи тази неустойка обаче, клиентът трябва да подаде жалба. Без подадена жалба, няма как и "Топлофикация" да изплати дължимата неустойка. 

Според чл. 53 на същите общи условия при неизпълнение на задълженията от страна на "Топлофикация София" клиентът има право на възражение чрез заявление, сигнал или жалба. Те трябва да отговарят на следните изисквания, за да бъдат разгледани:

- да са написани на български език;

- да са посочени името и адресът на клиента;

- да е посочено в какво се състои искането;

- да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако клиентът разполага с такива;

- да са подписани от клиента или от упълномощен негов представител.

Ако горните условия са изпълнени, топлофикационното дружество е длъжно да отговори в срок не по-дълъг от 15 работни дни. Ако е необходима проверка на място или чрез търговеца, извършващ дяловото разпределение, срокът може да бъде удължен до 30 дни.

Електроразпределителните дружества също носят отговорност, ако спрат тока. Общите условия на "ЧЕЗ Разпределение България" АД предвиждат, че "в случай, че потребителите останат без електрическа енергия по вина на електроразпределителното предприятие повече от 24 часа след получаването на уведомление от потребителя, електроразпределителното предприятие заплаща на потребителя обезщетение в размер на 30 лева и по 20 лева за всеки следващ период от 12 (дванадесет) часа без осигурена електрическа енергия. Това обезщетение не изключва отговорността на електроразпределителното предприятие за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на потребителя."

Заради спирането на парното, топлата вода и тока в различни квартали на София през последните дни Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна проверка в ЧЕЗ и столичната "Топлофикация" за причините за авариите и броя на засегнатите абонати и предприетите мерки.

Междувременно стана ясно, че кметът на София Йорданка Фандъкова е заявила, че настоява прокуратурата да провери причината за това пореден ден част от столицата да е без топла вода и парно. 

Източник: в. "Сега", OFFnews