Механизмът за сътрудничество и проверка остава, а следващият доклад за правосъдието у нас е насрочен за декември

Европейската комисия с нова порция препоръки от България. От Брюксел подчертаха, че ако те бъдат изпълнени, може да се сложи край на механизма за сътрудничество и оценка.

"През последните 10 години България постигна значителен напредък в изпълнението на реформите по МСП, особено що се отнася до законодателните и институционалните промени в съдебната сфера. Предвид значителния допълнителен напредък, отбелязан миналата година, постигнатото до момента позволява да се пренасочи вниманието към оставащите ключови стъпки, които трябва да бъдат предприети за постигане на целите по МСП и следователно за завършване на този важен процес в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност в рамките на настоящия мандат на Комисията и в съответствие с поставената от председателя Юнкер цел. Темпът на този процес зависи от това колко бързо българските органи могат да осъществят определените оставащи стъпки по необратим начин, така че да не се поставя под въпрос постигнатият досега напредък", коментират от ЕК във връзка с доклада. 

Мониторинговият доклад на Европейската комисия от 2017 г. показва, че България е постигнала допълнителен значителен напредък в изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система. Националната стратегия за борба с корупцията все още е в ранна фаза на изпълнение.

От Еврокомисията все пак уточняват, че приключването на процеса по механизма  в рамките на мандата на настоящата комисия зависи от това колко бързо България може да изпълни препоръките, изложени в доклада. 

Следващият доклад върху съдебната система у нас е насрочен за декември. 

Какви са препоръките на Европейската комисия към България, за да бъде отменено наблюдението върху страната ни?

Да се гарантира прозрачен избор на членовете на бъдещия Висшия съдебен съвет (ВСС), като преди избора на членовете от парламентарната квота следва да се проведе публично изслушване в Народното събрание и да се даде възможност на представителите на гражданското общество да коментират кандидатите.

Назначаването на висши съдебни длъжности да бъде прозрачно и да се основава на качествата на кандидатите, като това следва да важи и за предстоящото назначаване на нов председател на Върховния административен съд.

Да се подобрят практическото функциониране на Инспектората към ВСС и последващите действия на Висшия съдебен съвет в отговор на констатациите на Инспектората, особено по отношение на въпроси, свързани с почтеността на магистратите.

Да се приемат изменения на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс за подобряване на нормативната уредба на наказателното преследване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност.

Да се публикува за обществена консултация доклад, в който подробно се отчита напредъкът по изпълнението на националната стратегия за съдебна реформа и се определят оставащите стъпки, които трябва да бъдат предприети. Да се създаде механизъм за непрекъснато публично отчитане на напредъка през оставащата част от периода за изпълнение на стратегията.

Да се намери решение на положението с натовареността в най- натоварените съдилища въз основа новите стандарти за натовареност.

Да се приеме нова нормативна уредба относно борбата с корупцията и да се осигури прилагането на тази уредба. Да се създаде ефективен орган за борба с корупцията.

Да се приеме и осъществи реформа на Закона за администрацията с цел укрепване на вътрешните инспекторати в държавната администрация.

Да се осъществява външен контрол върху предварителните проверки на процедурите за обществени поръчки и върху свързаните с тях последващи действия

Да се приемат необходимите изменения на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и да се гарантира, че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще продължи да работи независимо и ефективно.

Механизмът за сътрудничество и проверка бе създаден през 2007 г. при влизането на България и Румъния в ЕС. Целта му бе да улесни съдебните реформи и борбата с корупцията и организираната престъпност, като едновременно с това гарантира нормалното функциониране на европейските политики и институции. Позицията на ЕК е, че той ще се прилага, докато показателите му не бъдат изпълнени задоволително.