Идеята е децата да се деинституционализират и да влязат в обществото

Държавата закрива още осем от домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД). Врати ще затворят институции в Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и "Св. Параскева" в София.

Деинституционализация на децата

Това се прави в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България". 

Идеята е Министерството на здравеопазването преструктурира на тези осем пилотни ДМСГД в комплекси, предоставящи нови, интегрирани, междусекторни услуги, които ще предлагат качествено различен от институционалния модел на грижа за децата.

Процесът на преструктуриране се реализира чрез изпълнението на два проекта, финансирани с европейски средства - "ПОСОКА: Семейство" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013" и "Преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г." по ОП "Регионално развитие 2007-2013 г.". 

Виж още: 737 са осиновените деца за миналата година

Новоизградените услуги ще се управляват от съответните общини съобразно реализираните от тях проекти.

Какво ще стане с децата

Към 30 юни т.г. осемте пилотни ДМСГД са подготвени за закриване, като в тях има общо 60 деца. За 53 от тях е планирано да бъдат предприети мерки за закрила чрез настаняване в специализираните резидентни услуги към общините. Другите седем деца ще бъдат настанени в семейна среда. 

На досегашния персонал от домовете е проведено обучение, което им дава възможност за професионална реализация в новите социални услуги.

Източник: Bulevard.bg