Данните на финансовото министерство показват, че бюджетният дефицит на страната се е разширил значително (с цели 1,0629 млрд. лева) до 1,2756 млрд. лева в края на август

Размерът на фискалния резерв към края на август е 8,7 млрд. лева, в т.ч. 8,2 млрд. лева депозити на фискалния резерв в БНБ и други банки и 0,5 млрд. лева вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други, сочат данни на Министерството на финансите, цитирано от БНР.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за първите осем месеца на годината са в размер на 19,2151 млрд. лева или 61,9% от годишните разчети за настоящата година. Спрямо същия период на миналата година приходите по консолидираната фискална програма нарастват номинално с 1,2% или с 218,7 млн. лева.

Паричните постъпления

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец август възлиза на 15,1226 млрд. лева, което представлява 62,2% от годишните разчети за 2014 г., но при 64,4% изпълнение на годишните разчети за осемте месеца на миналата година.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 2,8494 млрд. лева, което е 66,0% от планираните за годината и нарастват с 9,6% спрямо същия период на 2013 г. 

Приходите от косвени данъци са в размер на 7,5325 млрд. лева, което е 58,7% от програмата за годината (при 63,6% изпълнение на разчетите към края на август 2013), в т.ч. от ДДС - приходи за 4,8457 млрд. лева (или 58,5% от планираните); от акцизи - 2,5697 млрд. лева (или 58,7%); от мита - 99,4 млн. лева (или 73%). 

Съпоставени със същия период на предходната година, косвените данъци намаляват номинално с 49,9 млн. лева, основно в резултат на по-ниските приходи от ДДС от внос.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 604,5 млн. лева, или 67,3% изпълнение на годишните разчети, показва последният консолидиран фискален доклад на Министерството на финансите.

Пари от осигуровки

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са в размер на 4,1363 млрд. лева, което e 65,8% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 4,4% (или с 175,5 млн. лева).

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 4,0925 млрд. лева или 61,0% от разчета за годината, като спрямо същия период на 2013 г. намаляват с 243,5 млн. лева (спад с 9,1%).

Разходи

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към 31 август възлизат на 20,4907 млрд. лева, което е 63,0% от годишния разчет. Спрямо август 2013 общо разходите по КФП са нараснали с 1,2816 млрд. лева (с 6,7%), което се дължи основно на по-високите разходи по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. 

Разходите по европейските средства (вкл. националното съфинансиране) към края на август 2014 нарастват с 40,2% (със 754,7 млн. лева) спрямо същия период на миналата година, а разходите по националния бюджет се повишават с 3,2% (или с 538,8 млн. лева).

Бюджетно салдо 

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 31 август е отрицателно и в размер на 1,2756 млрд. лева, което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 710,9 млн. лева и дефицит по европейските средства в размер на 564,7 млн. лева. 

Изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на данъчните приходи са основните фактори за формирането на дефицита по КФП за първите осем месеца на годината. 

Продължава да се осигурява и финансиране за временно спрените плащания от ЕК по ОП „Околна среда" и по две оси на ОП "Регионално развитие", като се очаква след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицираните разходи. Спрямо дефицита за същия период на 2013 г. (212,7 млн. лв.) бюджетната позиция се влошава с 1 062,9 млн. лв. (1,3 пр.п. от БВП).