В числата се крият отговорите на голяма част от природните мистерии и загадки

Представяме ви значението на номерата в интегралната бюлетина, според науката за числата: 

1 е числото на целта, проявяващо се във формата на агресивност и амбиция. То е всичко, започващо с буквата "а" – първата буква на азбуката. Едно е числото на планетата Слънце. То е символ на жизненост и сила, благородство и власт, на ярка изява на лич­ността. То разгъва творческите способности на човека, помага му да се пребори с редица условности и пречки и да победи. 

С това число са свързани:: 1. Движение 21; 10. Общество за нова България; 19. Глас народен.

2 е число-антитеза, с крайности като деня и нощта. То изиск­ва равновесие и контраст и поддържа равновесието, смесвайки позитивните и негативните качества. Две се характеризира със своята уравновесеност. То може да бъ­де знак на здравето и светлината,- но също така – на бедността и смъртта. 

Дипломатично и великодушно, то е най-безпристраст­ното число. Способно да натежи "За" и "Против" с такава яснота, че му се случва да навреди на собствената си кауза. По природа алтруистично, способно е дори да забрави интересите си. Тол­кова се вживява в делата на другите, че понякога става недискретно. 

Прекалено великодушно, понякога рискува да се намери върху плявата, да стигне до социалното дъно. Това обаче е без особено значение за него, тъй като, до известна степен, е малко мазохист. Две гребе жертвоготовно от своето удоволствие и на­мира удовлетворение само в критиката. 

С това число са свързани: 2. Българска социалдемокрация; 11. Атака; 20. Партия на зелените.

3 означава устойчивост и се символизира чрез триъ­гълник, представящ миналото, настоящето и бъдещето. Числото обединява таланта и веселието, символизира възможността за приспособяване. Характеризира се със сила, настъпателност, действеност, ор­ганизираност, решително преодоляване на трудностите, работос­пособност. 

В ден, месец или година, тройката може смело да се пребори с всякакви пречки и да победи. Три живее изключително в нас­тоящето, не съжалява никога за своите минали действия. Никога не мисли за своето бъдеще. Има неприятната склонност да купува на кредит и да живее над възможностите си. 

С това число са свързани: 3. Български национален съюз; 12. НДСВ; 21. Нова сила.

4 е символ на универсална устойчивост и стабилност. Неговата надеждност се представя като квадрат – страните на космоса, вре­мената на годината и елементите огън, земя, въздух и вода. То­ва е най-примитивното число. 

Четири означава още: духовно издигане, трудности, съграж­дане, физическа крехкост, която може никога да не се прояви, но трябва да не се злоупотребява със здравето. 4 е числото на чудесната здравина. Право, честно и лоялно, във всичко може да се разчита на него. 

Но то не е весел компаньон. То не е създадено, за да се забавлява. 4 гледа на живота твърде сериозно и не се шегува с буржоазния морал. Число на разума, 4 трябва винаги да прави отстъпки. Разбира се с 2, 7 и 8. 

С това число са свързани: 4. Новото време; 13. ББЦ; 22. БСП.

5 символизира риска, достигайки своя краен резул­тат чрез пътешествията и експеримента. В него отсъства стабил­ността, което, от една страна, може да доведе до неувереност, но от друга – това число е най-щастливото и най-предсказуемото. 

Числото 5 символизира новото, промяната, движението, тяс­ната връзка с природата, пътуванията. Казано с една дума – пет е символ на промяната във всички области на живота. Пет обича перипетиите, промените, опитите и риска. То има пра­во, защото притежава скандален шанс.

 С това число са свързани: 5. Обединена България; 14. АБВ; 23. Зелените.

6 е символ на надеждността. Това е идеалното число, което се дели както на четното число 2, така и на нечетното 3, обеди­нявайки по този начин елементите на всяко от тях. Шест е числото на планетата на любовта и на всички видове из­куства. То символизира богата душевност и вътрешна красота, изк­лючителна нежност и топлота, болезнена чувствителност и лес­на ранимост от грубостите и ниските постъпки в живота. 

То е израз на изтънчения вкус към всичко прекрасно, на влечението към спорта, музиката и литературата. Символ е и на любовта, приятелството и радостта на творческата изява. За нещастие, колебливо и поддава­що се на влияние, то винаги дава право на последния. 

С това число са свързани: 6. Социалдемократическа партия; 15. Левицата и Зелена партия; 24. Патриотичен фронт.

Пътят на 7 е осеян с кръстове, кабалистични знаци и предсказа­ния. Вие трябва да си ги обясните. Седем пресича непроходими го­ри, но ще бъде жалониран с посредничеството на благоприятни знаци. 

С това число са свързани: 7. Реформаторски блок; 16. Нова алтернатива; 25. Република България.

8 е двойният хептенер (двойна четворка); символ на един­ството между силите и средствата. Това е числото на друидизма, смекчаващо чрез единството на противоположните качества глупавото влияние на четворката върху човешката съдба. 

Това е числото на материалния успех. То означава надежд­ност, доведена до съвършенство, тъй като е представена от двоен квадрат. Разделено на 2, то има равни части (4 + 4). Ако още веднъж го разделим, получените части също ще бъдат равни – 2, 2, 2, – показвайки четирикратно равновесие. 

Числото Осем има своя девиз: "без покрив над главата и без хляб на софрата никога няма да останем", но за всичко останало тряб­ва жестоко да се бори, да се труди, да преодолява препятствия­та по пътя към целта си. Носи победа – предимно в сферата на материално­то. Нерядко – след упорита борба. 

С това число са свързани: 8. Нова България; 17. Десните.

9 е символът на всеобщия успех, най-голямото от всички еле­ментарни числа. То обединява чертите на цяла група, което го прави контролиращ фактор, ако е развито в пълна степен. Като трикратно число 3, числото 9 превръща устойчивостта в стремеж. 

Числото девет – това е краят на 9-цифровия цикъл. Това е жътва­та – богата или бедна в зависимост от това как сме действали през предишните 9 дни, месеци или години. Това е времето, когато трябва да приключим с всичко, което подлежи на приключване, за да не влезем в новия цикъл с недо­вършени неща и неуредени отношения. 

С това число са свързани: 9. ГЕРБ; 18. ДПС.

Виж още: Кой къде е в бюлетината за вота

Източник: Блиц