Отчетът не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и за имуществото на университета

Сметната палата отказа да завери отчета за финансовото състояние на Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014 г. Причината е, че отчетът не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и за имуществото на висшето училище към 31 декември 2014 г., съобщава одитната институция.

Проверката е установила некоригирани съществени отклонения, коригирани по време на одита, констатирани и при предходни финансови одити на годишните финансови отчети за 2012 г. и за 2013 г., които са били "заверени с резерви". 

Не е извършена инвентаризация и не е осигурена аналитична отчетност на част от активите на университета в размер на 9,7 млн. лв. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на финансовия отчет.

Неправилно са отчетени дълготрайни материални активи и не са отразени промените в дяловете на инвестициите на университета в търговски дружества. Липсва информация за стойностната оценка на тези съучастия към края на 2014 г.

Не са осчетоводени поети ангажименти по сключени договори, действащи към 31 декември 2014 г. в размер на 6,5 млн. лв. В резултат на одита на Сметната палата това нарушение вече е отстранено.

Виж още: СУ дължи 14 млн. лв. данъци на държавата

Сметната палата е изпратила доклада си на Комисията по образование и наука и на Комисията по бюджет и финанси в Народно събрание, на министъра на финансите и на министъра на образованието и науката.

"Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 54, ал. 14 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на Годишния финансов отчет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ за 2014 г.", гласи докладът на Сметната палата.