В България незаконният добив на дървесина все още генерира скрити приходи от над 100 млн. лв. годишно

21 март е избран за Световен ден на гората, за да се защити флората и фауната. По инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 и подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, тази дата е избрана през 1972 г.

Именно горите са природното богатство, на което дължим чистия въздух, който дишаме и чистата вода, която пием.

Те са и естествената среда за живот и развитие на разнообразието от растения и животни.

Освен това горите са и от особено важно значение за икономиката на дадена държава.

Виж още: За връзката между изсичането на горите и наводненията

Всеки един от нас носи отговорност за опазването на това природно богатство, както и за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната.

В България проблемът с незаконното изсичане все още е голям и носи своите проблеми, като стотици сигнали постъпват всяка година за масова сеч в българските гори. 

Въпреки че масовите бракониерски нарушения в горите намаляват, днес незаконните практики се случват като формално законни или документално скрити. Незаконният дърводобив се осъществява при регламентирани сечи чрез редица схеми, които позволяват скриване на реалните обеми на отсечената и транспортирана дървесина. Така, чрез незаконния добив на дървесина, сивият сектор в горското стопанство генерира скрити приходи от над 100 млн. лв. годишно.

Виж още: Незаконната сеч в страната е 1/4 от общия добив

Злоупотребите в горите се случват и заради несъвършената нормативна база, която позволява неточна инвентаризацията на горите, манипулации при определяне на добивите и най-вече неефективен контрол по цялата верига на планиране, маркиране, реализиране на сечта и транспорт на добитата дървесина. Критично ниска е и събираемостта на наказателните постановления за нарушения в горите - под 15%.

Нормативната уредба за дърводобив и експедиция, позволява в рамките на точността на измерванията да бъдат документално "скрити" запаси и/или добив на дървесина в рамките на 10-30% от реалния запас. Така при добив от около 7 млн. куб. метра годишно се позволява да бъдат потенциално добивани до 2 млн. куб. метра повече от официално декларираните обеми.