Средната възраст на българите тенденциозно расте

Годишно населението на България намалява с размерите на средноголям български град. По последни данни на Националния статистически институт, към 31 декември 2014 г. населението на страната е 7 202 198, или с 43 479 души по-малко от предходната година. Сегашното ни население представлява 1,4% от общата популация на Европейския съюз.

Раждаемост и смъртност

През 2014 г. в страната са регистрирани 67 585 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им се увеличава с 1 007 деца.

Броят на умрелите през 2014 г. е 108 952 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1%. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 4 607 случая.

Мъжете са 3 502 015 (48,6%), а жените - 3 700 183 (51,4%), или на 1 000 мъже се падат 1 057 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и oтносителният дял на жените от общото население на страната.

Застаряващото население

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 440 329, или 20% от населението на страната. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 3,1 процентни пункта.

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42,1 години, а в селата - 46 години. Средно за страната тя е 43,2 години.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (27,9%), Габрово (26,7%) и Ловеч (25,6%). Общо в седемнадесет области този дял е над 20% от населението на областта. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 16,5%, Благоевград - 17,5%, Варна и Бургас - съответно 17,6 и 17,7%.

Работоспособното население

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2014 г. е 4 403 хил. души, или 61,1% от населението на страната, като мъжете са 2 310 хил., а жените - 2 093 хиляди. Броят на трудоспособното население намалява с над 68 хил. души, или с 1.5% през 2014 г. спрямо предходната година.

Към края на 2014 г. над трудоспособна възраст са 1 734 хил. души, или 24,1%, а под трудоспособна възраст - 1 065 хил. души, или 14,8% от населението на страната.

Източник: НСИ