Тотално нарушаване на правилата за деинституционализация на деца от домове за сираци в център от семеен тип

Процесът на деинституционализация на деца от домове за сираци е сложно нещо и изисква много внимание, грижа и добро отношение към децата. Част от процеса е настаняването им в центрове за настаняване от семеен тип. 

В такива центрове децата живеят "като семейство" с трябва да се осигури среда, близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в подобни центрове пък трябва да са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Но дали всъщност нещата са такива, каквито се описват на хартия? 

Проверка на Държавната агенция за закрила на детето е установила недопустимо отношение към деца в Центъра за настаняване от семеен тип на Фондация "Смайл България" в столицата.

В центъра децата са затваряни в санитарни помещения, а на две от тях са били давани транквиланти без лекарско предписание, за да бъдат осмирени, съобщават от държавната институция.

Центърът е открит през април тази година от фондация "СМАЙЛ България", като в него са настанени четири деца - две двойки брат и сестра, преместени от Дом за деца, лишени от родителски грижи и от приемно семейство. 

На скандалните мерки за възпитание инспектори от Агенцията за закрила на детето се натъкнали при планирана инспекция в края на лятото.

Деинституционализация но без качествени грижи

"Проверката установи, недостатъчно добре гарантирани права на децата, недобри грижи, които се полагат за тях. Неосигуряване на безопасна и сигурна среда за тяхното отглеждане", обясни пред БНТ Светла Филева от ДАЗД.

За нито едно от децата на управителя на центъра не са предоставени досиета от предишните настанявания. В Центъра за всяко дете е оформено ново досие, но екипа в социалната услуга не е изготвил изскуемите документи – оценка на потребностите и индивидуален план за грижа. Към датата на проверката в услугата няма назначен психолог.

Проверката установила, че е допуснат и случай на явно толериране на две от децата, довел до сериозни конфликти с останалите и провокирал прояви на неприемливо поведение.

В Центъра липсвал и утвърден график за дежурствата. Според персонала работните смени са по 24 часа, след което има 48 часа почивка. Такъв режим на работа е недопустим в подобен вид социална услуга и не гарантира правата и интересите на настанените деца, коментират от ДАЗД.

Установени са нарушения и пропуски и във водената документация - не се води дневник и не е предвиден ред за регистриране на инциденти и причините за тях; липсват регламент и процедура за оценка и подбор на кандидатите за работа и за доброволци, както и дейностите, в които могат да се включват. 

Виж още: Стотици деца търсят сами помощ срещу насилие

Предвид установените нарушения за предприемане на мерки и действия по компетентност са уведомени дирекции "Социално подпомагане", Регионалните дирекции за социално подпомагане - Ловеч и София - град и Дирекция "Инспекция по труда" - София град.

Служителите в центъра признават за нарушенията. Заключването на децата и упояването им дори било записано в документацията на центъра. Липсва обаче друга важна информация, разкриват инспекторите.

Източник: БНТ