Царят на животните е застрашен вид и собственикът му не може да го изнесе от страната

Препариран африкански лъв беше конфискуван от митничарите на "Капитан Андреево". Собственикът бил турски гражданин, пътуващ от Виена за Ирак, който представил фактура за покупка, но без необходимите документи по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES)*.

Деянието е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, който предвижда глоба от 2000 до 10 хил. лв. за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция от 5000 до 30 хил. лв.

Съгласно изискванията на закона препарираното животно е оставено на митническо съхранение до влизането в сила на наказателно постановление, след което ще бъде отнето в полза на държавата и предоставено на природонаучен музей. 

* CITES е международно споразумение за опазване на дивата природа, което цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях. Основният принцип на конвенцията е осъществяване контрол върху търговията със застрашени видове.

Това става чрез въвеждането на специална система от разрешителни, издадени от съответните власти в страните членки на конвенцията. Неин обект са около 30 хил. вида животни и растения. С приемането на България в ЕС страната ни се задължава да изпълнява регламентите на Евросъюза.

Източник: агенция "Митници"