Така на практика на следващите избори ако не гласуваме, избирателното ни право не е застрашено

Конституционният съд (КС) единодушно отмени санкциите при задължителното гласуване, съобщава "Правен свят".

От днешното заседание е отсъствал Анастас Анастасов, затова и решението е прието с 11 гласа. С решението на КС отпада целият член от Изборния кодекс, приет през пролетта на 2016 г.

Съдът е счел за противоконституционен текста от Изборния кодекс, с който се предвижда лишаване от избирателни права при пропускане на два поредни избора от един и същи вид. Промените влязоха в сила от 25 май 2016 г. 

Формално задължителното гласуване, което е регламентирано в чл. 3 от Изборния кодекс остава, но няма да има никакви последици от неизпълнението му. 

Впоследствие от Конституционния съд пуснаха съобщение, в което обясняват, че санкцията за неупражняване на избирателно право противоречи на преамбюла на основния закон, както и на осем члена от него.

Мотивите на съда за решението все още не са оповестени, като се очаква това да стане другата седмица.

Съдът беше сезиран с искане за отмяна на задължителното гласуване от омбудсмана Мая Манолова.

Той предвижда, че който не е гласувал без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличава от списъка за следващите избори.

Ето го и отмененият текст от Изборния кодекс:

Чл. 242а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) (1) Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица при условия и по ред, определени от Централната избирателна комисия.

(2) Избирателите може да упражнят избирателното си право на следващите избори, като подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до съответния орган по чл. 23, ал. 1 по постоянен адрес. Заявлението може да бъде подадено и с електронен подпис. Заявлението за вписване в избирателните списъци се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден, а след този срок се прилагат съответно чл. 33, 39 и 40.

(3) Обновяването на избирателните списъци се извършва въз основа на подадените от гражданите заявления и документи.

(4) Алинея 1 не се прилага, ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува. Уважителни причини са отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори, заболяване, учебна/служебна заетост и други непредвидени обстоятелства.

(5) За удостоверяване наличието на причините по ал. 4 избирателят трябва да представи пред органа по чл. 23, ал. 1 съответните документи.

(6) Алинея 1 не се прилага за българските граждани, пребиваващи извън страната, лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право.

Източник: "Правен свят"