Въпреки че сме намалили вредните емисии, въздухът в страната продължава да е трайно мръсен

Европейската комисия завежда дело срещу България и Белгия в Съда на ЕС заради трайно високите равнища на прахови частици във въздуха, които представляват сериозен риск за общественото здраве. Това беше обявено в официално съобщение на ЕК.

ЕК мотивира решението си с проучвания, според които всяка година лошото качество на въздуха е причина за смъртта на повече хора от пътнотранспортните произшествия. Самите фини прахови частици са резултат от транспорт, промишленост и битово отопление и причиняват дихателни проблеми и рак на белия дроб.

От 2005 г. насам в ЕС има въведени максималмно допустими стойности за ФПЧ10 (прахови частици с диаметър, по-малък от 10 микрона). При превишение на тези стойности, държавите членки приемат планове за качеството на въздуха, които трябва да включват подходящи решителни и перспективни действия, така че периодът на превишение на стойностите да е възможно най-кратък.

Въпреки мерките - все още ни е мръсен въздухът

Въпреки че България вече е приела мерки за решаване на проблема и в повечето пунктове за мониторинг са регистрирани известни намаления на емисиите на ФПЧ10, все още се наблюдава трайно превишаване на годишните и/или дневните пределно допустими стойности за ФПЧ10 във всички 6 зони и агломерации с изключение на Варна, където годишните пределно допустими стойности не са превишени веднъж - през 2009 г.

Решението за предявяване на иск пред Съда на ЕС бе предшествано от мотивирано становище, изпратено през февруари 2014 г. в рамките на процедура, започнала през 2008 г. Въпреки че бяха приети мерки за всички зони за следене на качеството на въздуха, във връзка с които Комисията предприе действия, до момента те не са достатъчни за разрешаване на проблема и тъй като крайният срок за привеждане в съответствие изтече отдавна, Комисията завежда дело в Съда на ЕС.

Виж още: ТЕЦ "Марица-изток 2" - най-замърсяващ в Европа

Санкции за кметовете, които не се борят със замърсяванията

Междувременно вчера правителството предложи промени в Закона за чистотата, според които санкцията за кмет на община, който не разработи общинска програма за намаляване на замърсяването на въздуха в определения срок, е до 5000 лв. 

На кмет на община или длъжностно лице, което не изпълни указанията на министъра на околната среда и водите при разработване на програмите, ще бъде налагана глоба до 4000 лв., а при неизпълнение на задълженията по организиране изпълнението на мерките в общинските програми или оперативните планове - до 5000 лв.

Източник: Европейската комисия