Утвърждаване върховенството на закона и взаимодействие с гражданското общество ще са основните принципи в работата на служебния кабинет "Близнашки"

Приоритетите и задачите на служебното правителство са очертани в шест направления, като номер 1 сред тях са предсрочните избори на 5 октомври.

Преходът към 43-то Народно събрание се осъществява в труден за нацията момент, обясняват от "Дондуков" 1 и посочват като първа стъпка за преодоляване на тежката ситуация нуждата да се върне доверието в институциите чрез прозрачност и морал.

Виж още: Кой кой е в кабинета "Близнашки"

Пълния списък със задачи пред кабинета начело с проф. Георги Близнашки препечатваме от Government.bg, където бе поместен ден след като новите министри поеха властта от предшествениците си и проведоха своето първо заседание.

1. Организиране и провеждане на изборите за 43-то Народно събрание

- Активно взаимодействие между държавните институции в партньорство с гражданското общество за свободни и честни избори за осигуряване на прозрачност на административната и логистичната подготовка на изборите, като за целта ще работи изборен борд към Министерския съвет.

- Планиране и организиране на дейности за предотвратяване на престъпления, свързани с изборния процес.

- Организиране и провеждане на разяснителна кампания сред българските общности зад граница за условията и реда, по които гражданите могат да участват в изборите.

- Създаване на условия за гласуване на българските граждани в чужбина.

- Създаване на оперативен щаб, осъществяващ връзка между задграничните представителства и ЦИК.

- Създаване на условия на военнослужещите, изпълняващи мисии зад граница и носещи бойни дежурства на територията на страната, да гласуват.

2. Икономически мерки

- Изготвяне на анализ на изпълнението на бюджет 2014 към 31 юли и на факторите, определящи неизпълнението на приходната част, и анализ на необходимостта от допълнителни средства за провеждане на определени разходни политики, в това число за усвояване на европейските фондове. Предприемане на мерки за подобряване събираемостта на приходите и ограничаване разходите за неефективни политики.

- Извършване на одит на първостепенните разпоредители с бюджетни средства за извършените от тях разходи и поети финансови задължения и ангажименти. Анализ на съответствието им със Закона за бюджета и последващото влияние върху бюджетните параметри, вкл. върху дефицита на начислена основа.

- Продължаване на работата по бюджетната процедура за 2015 г., като се изготви анализ за необходимостта от актуализация на макроикономическата рамка и средносрочната бюджетна прогноза за 2015-2017 г.

- Изготвяне на законопроект за актуализация на държавния бюджет за 2014 г.

- Стартиране на процедура за присъединяване на България към Единния банков надзорен механизъм на ЕС.

- Отправяне на искане от министъра на финансите за провеждане на регулярна оценка на българския финансов сектор от Международния валутен фонд (МВФ) и редовен преглед на българската икономика съгласно ангажимента на страната ни по член IV от договора за МВФ.

- Осигуряване на яснота за реалното състояние на сектор енергетика.

- Продължаване на работата по реформите в сектор енергетика чрез създаване на Енергиен борд съвместно с Генерална дирекция "Енергетика" в Европейската комисия, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и всички заинтересовани страни, с цел повишаване на прозрачността, конкуренцията и пазарната ефективност.

- Подготвяне на промени в Закона за енергетиката с цел създаване на независим, експертен и ефективен енергиен и воден регулатор.

- Ускоряване на работата по газовите интерконектори със съседни държави с най-голям потенциал за диверсификация с цел повишаване на енергийната сигурност.

- Провеждане на проактивни действия за формиране на общата енергийна политика на ЕС, в това число стартиране на преговори за изграждане на регионален енергиен пазар.

- Създаване на междуинституционална работна група с цел ускоряване на реформата във ВиК сектора като условие за предоставяне на европейско финансиране за програмния период 2014-2020.

- Подобряване на работата по всички оперативни програми с цел ефективно управление на средствата в подкрепа на българската икономика, в това число търсене на резерви от бюджета за плащания към бенефициентите по спрените оперативни програми "Околна среда" и "Регионално развитие".

- Предприемане на мерки за подобряване на средата за малки и средни предприятия, включително финализиране на Стратегията за интелигентна специализация и фокус върху гъвкави форми за финансиране при усвояване на европейските програми.

- Установяване напредъка на изпълнение на големите инфраструктурни проекти и предприемане на мерки за тяхното своевременно финализиране.

- Предприемане на мерки по актуализация на Генералния план за транспорта до 2022 г.

- Изготвяне на промени в Закона за електронното управление, в диалог с всички заинтересовани организации от сферата на информационните и комуникационните технологии с цел ускоряване въвеждането на електронното управление.

- Подготвяне на годишни планове за развитие на електронното управление в държавната и общинската администрация.

- Предприемане на конкретни действия за внедряване на разработените и изготвяне на нови електронни услуги за гражданите и бизнеса.

3. Социална и здравна закрила, образование, култура и спорт

- Извършване на всички социални плащания в нормативно установените срокове и коректно консултиране и обслужване на гражданите.

- Смекчаване на проблема с високата безработица чрез активна политика на пазара на труда и надграждане на мерките за заетост на младежите, дългосрочно безработните и хората с увреждания.

- Упражняване на ефективен контрол по спазване на трудовото и осигурителното законодателство.

- Продължаване на реформата за деинституционализация и плавно и внимателно извеждане на децата от институциите.

- Продължаване на консултациите за реформи за реализиране на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и в сферата на младежкото правосъдие.

- Продължаване на консултациите и преговорите по пенсионната реформа и подготовка на варианти за промени в осигурителното законодателство.

- Предприемане на мерки за нормализация на функционирането на системите в областта на здравеопазването и спешната помощ. Продължаване на работата по изграждането на единна електронна система в здравеопазването.

- Усъвършенстване на Националната здравна стратегия за периода 2014-2020 г.

- Подготовка за стартиране на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и актуализация на проекта на Стратегия за висшето образование.

- Осигуряване на качеството и достъпа до образование чрез работа по учебните програми. Подготовка за въвеждане на системата на дуално обучение.

- Осигуряване на предпоставки за нормално започване на учебната 2014-2015 г.

- Продължаване на работата по изготвяне на националната стратегия за развитие на българската култура. Осигуряване на предпоставки за нормалното започване на театралния сезон.

- Извършване на анализ на взаимоотношенията със спортните федерации и клубовете и създаване на условия за подготовка и успешно участие на български спортисти в международния спортен календар.

- Преглед на процедурите за финансирането за младежките организации по националната програма за младежта за 2014 г.

4. Върховенство на закона, вътрешен ред, сигурност и отбрана

- Последователна политика за въвеждане на върховенството на закона и гражданския контрол в сектор правосъдие, вътрешен ред, сигурност и отбрана и установяване на структурна гаранция за тях чрез извеждане на министъра на правосъдието в роля на вицепремиер, наблюдаващ МВР и Министерството на отбраната.

- Активизиране на диалога с Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, вкл. и чрез извеждане на министъра на правосъдието в ролята на вицепремиер, наблюдаващ и сектор правосъдие, вътрешен ред, сигурност и отбрана - и чрез мерки за засилена подготовка за предстоящия доклад на Европейската комисия (януари-февруари 2015 г.).

- Актуализация на Стратегията за съдебна реформа като основа за конкретен план за интегрирани реформи в секторите правосъдие и сигурност в отговор на препоръките по Механизма за сътрудничество и оценка.

- Осигуряване на ресурс за набелязаните реформи в секторите правосъдие, вътрешен ред, сигурност и отбрана в рамките на новата оперативна програма "Добро управление".

- Експертна оценка за необходимостта от структурни, включително конституционни промени в институционалния модел на съдебната система и гаранциите за върховенство на закона.

- Взаимодействие с местните власти и гражданите във връзка с преодоляване на последствията, възникнали след природни бедствия и аварии.

- Осигуряване на прозрачност в действията на ръководството на МВР и регионалните му структури.

- Активни мерки за превенция по отношение на специфичните за периода рискове за сигурността на страната, вкл. престъпления против свободното упражняване на избирателни права и честните избори, заплаха от бедствия и засилване на миграционния поток.

- Подготовка на оценка на системата за отбрана и разработка на национална позиция по пакета от решения за срещата на върха в НАТО на 4-5 септември за максимално гарантиране интересите на България в усложнената среда за сигурност, вкл. въздушен и морски суверенитет, участие в инициативите за свързани сили, интелигентна отбрана и план на действие за готовност.

- Ускорена акредитация на Центъра на компетентност по управление на кризи и възстановяване в НАТО и дефиниране на специализацията ни в тази област в партньорство с бизнеса и академичния сектор.

- Приемане от Министерския съвет на Национална програма "България в НАТО 2020 и Европейска отбрана 2020" на базата на решенията на Съвета по сигурност и отбрана на ЕС от 2013 г. и срещата на върха на НАТО от 2014 г. за достигане на разходи за отбрана 2% от БВП, а от тях 15-20% за инвестиции в отбранителни способности и иновации при оптимално използване на национални и съюзни ресурси.

- Работа с Индустриалния форум за подпомагане на българския бизнес и академичен сектор за участие в проекти на НАТО и ЕС в сигурността и отбраната в контекста на Националната програма "България в НАТО 2020 и Европейска отбрана 2020".

5. Европейски диалог и управление на средствата от ЕС

- Финализиране на диалога и сключване на Партньорското споразумение с Европейската комисия за периода 2014-2020 г.

- Номиниране на български еврокомисар за новата Европейска комисия (Кристалина Георгиева, предложена за втори мандат още с първото заседание на новия Министерски съвет и конкретно за поста зам.-председател на ЕК и върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност - бел.ред.).

- Работа по план за действие за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

- Действия за възстановяване на спрените плащания от Европейската комисия по оперативните програми "Околна среда" и "Регионално развитие".

- Анализ на риска от загуба на средства от ЕС за 2014 г. и план за действие за тяхното минимизиране.

- Активен диалог с Европейската комисия по проектите на оперативни програми за периода 2014-2020 г. с цел съгласуването на окончателните им варианти.

- Дефиниране на формите и управлението на инструментите за финансов инженеринг към оперативните програми.

- Стартиране на подготовката на проекти по "Инструмента за свързаност на Европа".

- Полагане основите на балансирано подпомагане на отделните отрасли в сектор земеделие в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС.

- Стартиране на подготовка на вътрешната нормативна база, регламентираща прилагането на схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика на ЕС в България.

6. Прозрачно управление и взаимодействие с гражданското общество

- Редовно информиране на гражданското общество за текущото състояние в държавата.

- Обществено обсъждане на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на изборното законодателство.

- Задълбочаване на диалога със социалните партньори.

- Разработване и прилагане на пакет от мерки за прозрачност на основа плана за действие по Партньорството за открито управление.

- Обществен дебат и подготовка на законодателни мерки за създаване на силни и независими регулаторни органи.