Трайно безработни са под 5% от населението

Безработните през 2016 г. са намалели с 19%, като в същото време делът на икономически активните хора се е свил с 0,6 процентни пункта спрямо 2015 г. При мъжете заетостта се е повишила повече, отколкото при жените. Продължително безработни са близо 60% от хората без работа. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През изтеклата година икономически активните хора на възраст 15-64 навършени години са 3,199 млн., или 68,7% от населението на същата възраст. Общият брой на заетите e бил 3,016 млн., или 49,3% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите на възраст 15-64 навършени години са 2,954 млн. Коефициентът на заетост при тях е 63,4%, съответно 66,7% за мъжете и 60% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 навършени години е 67,7%, или с 0,6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2015 г. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 0,9 процентни пункта, а при жените - с 0,2 процентни пункта, като достига съответно 71,3 и 64%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55-64 навършени години е 54,5%. В сравнение с 2015 г. той отбелязва нарастване с 1,5 процентни пункта както при мъжете, така и при жените.

Безработните през годината са 247,2 хил., от които 141,7 хил. са мъже и 105,6 хил. - жени. В сравнение с 2015 г. броят на безработните намалява с 19%. Така коефициентът на безработица намалява с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2015 г. и достига 7,6%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1,7 процентни пункта, а при жените - с 1.4 процентни пункта, като достига съответно 8.1 и 7%.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-24 навършени години е 17.2%, а за възрастовата група 15-29 навършени години - 12,2%. В сравнение с 2015 г. тези коефициенти намаляват съответно с 4,4 и 2,2 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са 146,1 хил., или 59,1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 4,5% - съответно 4,8% за мъжете и 4,1% за жените.

Икономически неактивните на възраст 15-64 навършени години са 1,459 млн., от които 641,5 хил. са мъже и 817,7 хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15-64 навършени години) е 31,3% - съответно 27,3% за мъжете и 35,4% за жените.

Броят на обезкуражените на възраст 15-64 навършени години е 163,4 хиляди. Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18-24 навършени години е 13,8%. Относителният дял на завършилите висше образование от населението на възраст 30-34 навършени години е 33,8%.