Какви са правилата за определяне на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет

Парламентът прие и публикува днес правилата за издигане и избор на 11 членове на съдебния съвет от своята квота. Те бяха одобрени от правната комисия миналата седмица.

Вследствие на съдебна реформа, направена в предишното Народно събрание, сега за пръв път в парламента поотделно трябва да номинират и гласуват за членове на съдийската и на прокурорската колегия.

Народните избраници трябва да излъчат 6 души за съдийската колегия и 5 - за прокурорската. Изборът е успешен, само ако претендентът бъде подкрепен с минимум 160 гласа - 2/3 от общия брой на депутатите.

В останалата част процедурата повтаря предишния избор на членове на ВСС от парламента, напомня "Де факто".

Всеки народен представител може да прави предложения за ВСС в 21-дневен срок от приемането на правилата. Така номинирането на кандидати е до 20 юни. Други конкретни дати не са описани. На заседанието на правната комисия бе казано, че самият избор ще е през септември (мандатът на действащия ВСС изтича на 3 октомври).

Предложенията трябва да съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат, изискуеми от Конституцията - включително и изразени становища от професионални, академични и други организации.

Прилагат се писменото съгласие на кандидата, подробна автобиография; диплома за юридическо образование, документи, свързани с изискванията за несъвместимост; с юридическия стаж и кариерното развитие, свидетелство за съдимост, за стаж (искат се минимум 15 г. юридически стаж пак според основния закон), удостоверение от НСлС дали срещу кандидата се водят наказателни производства.

Номинациите и документите се публикуват на интернет страницата на НС.

Изслушването се провежда на открито заседание на правната комисия, което се предава и онлайн.

Следва насрочване на заседание на парламента за избор, то също се предава онлайн и на него, по решение на депутатите, могат да присъстват и самите кандидати за ВСС. Те се представят от предложителя. Провежда се разискване, гласуването е поотделно за всеки кандидат.

Избран е получилият най-много гласове, но не по-малко от две трети от гласовете на народните представители.

Ако бариерата от 160 гласа "за" е премината от повече от 6 кандидати за съдийската колегия и повече от 5 – за прокурорската, се провежда балотаж. В него участват кандидатите, получили необходимия, но най-малък равен брой гласове. Избран е този, който получи най-много гласове.

Какво става обаче, ако парламентарната квота от 11 кадровици не може да бъде попълнена заради непостигане на нужните 160 гласа за всеки от тях, не се казва.

В квотата на съдебната власт вотът за нов ВСС вече е в ход. Следователите избраха в две поредни съботи единствения кандидат - Евгени Диков, зам.-главен прокурор по разследването и досегашен шеф на Националната следствена служба.

В прокурорската гилдия изборът все още тече - миналата събота в зала "Универсиада" мина представянето на концепциите на 12-те кандидата, а в събота предстои гласуването. Те се борят за 4 места в бъдещия най-важен административен орган на Темида.

Висшият съдебен съвет е един от най-важните органи в държавата. В неговите компетенции влиза да: 

1. назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите;

2. налага дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите;

3. организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;

4. приема проекта на бюджет на съдебната власт;

5. изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи и ги внася в Народното събрание.

6. Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение.