Министерският съвет прие средносрочната бюджетна прогноза за 2016-2018 г.

Данъчните ставки за корпоративни данъци и данъците върху доходите се запазват. Това е заложено в средносрочната бюджетна прогноза за 2016-2018 г., одобрена днес от Министерския съвет.

Решението на правителството определя средносрочните цели на фискалната и бюджетната политика, обвързани със заложените в Закона за публичните финанси фискални правила, ограничения и основни принципи за управление на публичните финанси.

Пенсии и заплати

Един от основните моменти в прогнозата се предвижда запазване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица в размер на 2600 лв. за целия прогнозен период. Едно от важните решения е да се заложи неколкократно увеличаване на размера на минималната работна заплата (МРЗ), както следва: от 1 януари 2016 г. - 420 лв.; от 1 януари 2017 г. - 460 лв.; за 2018 г. размерът на МРЗ ще се запази на нивото от 2017 г. - 460 лв.

Прогнозата за разходите за пенсии е разработена при продължаване действието на т.нар. "швейцарско правило" или осъвременяването е от 1 юли на съответната година на пенсиите с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Процентите за индексация са съответно: 2% за 2016 г.; 2,8% за 2017 г.; 3% за 2018 г.

Пари по еврофондове и растеж на икономиката

През следващия тригодишен период получаваната от европейските фондове и програми финансова подкрепа ще продължи да бъде от ключово значение за развитието на икономиката на страната, за повишаване на конкурентоспособността и за успешното реализиране на националните политики.

През 2015 г. се очаква реалният растеж на българската икономика да бъде до 1,4%. В периода 2016-2018 г. той плавно ще се ускори, с основен принос на частното потребление и инвестициите, като за периода 2016-2018 г. е както следва: 1,7% за 2016 г., 2,3% за 2017 г. и 2,1% за 2018 г.

Целта за дефицита по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа е както следва: 3% от БВП за 2015 г., 2,5% от БВП за 2016 г., 2% от БВП за 2017 г. и 1,5% от БВП за 2018 г.

За периода 2016-2018 г. се предвижда запазване на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и тези на данъците върху доходите на физическите лица като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост.

Очаква се съотношението държавен дълг към прогнозния БВП към края на периода да достигне около 30,9%.

Източник: Министерски съвет