Парите са заложени в държавния бюджет и ще помогнат за спадането на емисиите на парниковите газове

Още 13 млн. лв. бяха отпуснати от Министерски съвет на Националния доверителен екофонд. Сумата е заложена държавния бюджет за 2015 г. и се отпуска за изпълнението на практика на Закона за ограничаване изменението в климата, съобщиха от правителствената пресслужба.

Отпуснатите средства ще бъдат разпределени по проекти за подобряването на енергийната ефективност на държавна или общинска собственост. Приходите от продажба на квоти и емисии на парникови газове са постъпили в бюджета на Министерството на околната среда и водите до 31.12.2012 г.

Идеята на разпределените средства е да се помогне за спадането на емисиите на парниковите газове, което се изисква от българска страна по Рамковатата конвенция на ООН по изменение на климата.

Виж още: Без повече преференции за новите ВЕИ

Взетото решение ще спомогне за по-доброто прилагане на европейската политика по климат и енергетика, трудовата заетост в малките градове ще се разшири в следствие на изпълнението на проектите и ще се намалят разходите по отопление и осветление на детски градини, училища и болници, в полза на общините.

Източник: Министерски съвет