Някои основни понятия, които е добре да познаваме

IBAN: Стандартизиран международен код на банкова сметка, използван в ЕС. У нас е задължителен от 2006 г. и се използва за плащания в страната и чужбина.

Банкова сметка: Сметка в банката, в която се съхраняват пари, вложени от клиенти.

Годишен лихвен процент (ГЛП), още и Ефективен лихвен процент: Цената, която кредитополучателят заплаща за използването на определена парична сума (капитал) за период от 1 година.

Годишен процент на разходите (ГПР): Показател, който изразява реалната цена на кредита, включваща всички дължими лихви, такси и комисионни от кредитодателя - и представен като процент от сумата на кредита за период от 1 година.

Главница: Чистият размер на дълга по кредит, разрешен от банка или финансова институция, без сумата на дължимите лихви.

еPay.bg: Система за плащания в интернет с банкови карти - плащане на битови сметки, закупуване на стоки от уебсайтове и т.н.

Заем / Кредит: Предоставена от заемодателя на заемоискателя договорена сума или вещ за определен срок от време срещу лихва.

Застраховка: Договор, който се сключва при определeни условия, описани в застрахователната полица. В зависимост от нейния вид тя покрива различни рискове: нежелана безработица в резултат на съкращение, продължителен болничен или злополука, защита на имот или вещ и др.

Кредитен рейтинг: Измервателна единица, оценяваща кредитоспособността на определено физическо лице, предприятие, фирма, регион или държава.

Кредитна компания: Фирма, занимаваща се с отпускане на кредити на физически лица, фирми и други организации и учреждения.

Кредитен консултант: Предоставя консултански услуги за кредитни продукти на различни банкови и небанкови институции.

Комисионна: Възнаграждение, което се заплаща на търговец или посредник при реализацията на сделка. Обикновено тя се определя като процент от сумата или стойността на сделката.

Кредитоспособност: Способност на клиента да погаси получения заем според договорените условия, поради което е смятан за надежден и сигурен кредитополучател.

Кредитен риск: Рискът от загуба поради неплащане на задълженията на длъжник на заем.

Лихва: Доходът, получаван от паричните средства, дадени в заем или заложени в банка.

Лихва по кредит: Възнаграждение, което клиентът плаща на кредитора за ползване на неговите парични средства.

Лихвен процент: Процентът, с който банката или финансовата институция олихвява предоставените в заем средства.

Обезпечение: Всяко поръчителство, гаранция, залог, ипотека, което осигурява възможност при непогасяване от страна на длъжника, дължимата сума по вземането да се събере от поръчителя, гаранта или чрез продажба на заложеното или ипотекираното имущество.

Онлайн магазин: Магазин в интернет пространството, в който можеш да пазаруваш по всяко време на денонощието от дома или офиса.

Падеж: Датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между банката или финансовата институция и нейния клиент.

Погасителен план: Включва датите и размера на всички вноски през периода на изплащане на един кредит, както и остатъка от главницата след всяко плащане.

Предсрочно погасяване: Възможност клиентът да погаси с едно плащане цялото задължение по кредита. Това води до намаляване на лихвата и разходите по кредита, включени в стойността му, съответстващи на периода, през който потребителският кредит няма да се използва.

Потребителски кредити: Краткосрочни заеми, най-често разсрочени на равни месечни вноски, дължими на определена дата, през определен период от време.

Поръчител: Лице, което поема отговорност да изплати определена сума, ако тя не бъде погасена от кредитополучателя.

Просрочен кредит: Кредит, който не се погасява в срок и при забава на плащанията по главницата, дължимите суми се отнасят в просрочие, като се събират наказателни лихви съгласно законовата уредба.

Рефинансиране на кредит: Възможност да се намали лихвеният процент, да се промени срокът на изплащане, да се увеличи размерът на изтеглената сума или да се обединят няколко потребителски кредита в един.

Такса ангажимент: Еднократна такса, дължима към кредитора поради приложимия фиксиран лихвен процент по кредита за целия срок на договора.

Фиксиран лихвен процент: Договорен твърд лихвен процент между банката или финансовата институция и клиент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия, т.е. непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита.

По материали от БНП Париба Лични финанси