Увеличението е с 35 лв., или 14%, реши правителството

Линията на бедност се определя на база методика, основана на данните от изследването на НСИ на бюджетите на домакинствата в България. Тя представлява инструмент, чиято цел е да се гарантира задоволяване на минималните жизнени потребности - калориен прием и структура на потребление на хранителни и нехранителни стоки и услуги.

Помощ за общините Мизия, Бяла Слатина, Берковица и Георги Дамяново

С друго решение кабинетът дарява 1500 кубически метра дърва на жителите на пострадалите от наводненията в общините Мизия, Бяла Слатина, Берковица и Георги Дамяново, които се отопляват с този вид гориво. За организацията и контрола при снабдяването с дърва ще отговарят земеделският министър и кметовете на населените места.

Електронния болничен лист

На заседанието ще бъдат одобрени и промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, във връзка с въвеждането на електронния болничен лист от началото на 2015 г. 

Според новите текстове данните, приети в електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им, се взимат предвид при преценката на правото и определянето на размера на паричните обезщетения и помощи. За осигурителите и самоосигуряващите се лица отпада задължението да проверяват дали представените им болнични листове отговарят на нормативните изисквания - това ще се прави по служебен път.