Не са взети предвид показателите на КТБ и "Виктория"

За първите девет месеца на годината банките са реализирали печалба от 613,3 млн. лв., обявиха от БНБ.

Без резултатите на КТБ и ТБ "Виктория"

Финансовият резултат на трезорите обаче не отчита показателите на поставените под специален надзор Корпоративна търговска банка АД и търговска банка "Виктория", като тепърва предсоти на база одиторските доклади да бъдат изчислени капиталовите позиции на двата трезора, пише "Стандарт".

Печалбата на банковия сектор за първите девет месеца на 2014 г. е със 176,846 млн. лв. по-голяма спрямо същия период на миналата година. Това е ръст от 40,51% спрямо спечелените от банките 436,534 млн. лв. преди година. Без да се отчитат резултатите на КТБ и ТБ "Виктория", останалите 27 банки реализират печалба от близо 57,4 млн. лв. само за месец септември.

"В края на септември банковата система остава стабилна, като отчита растеж и добри финансови показатели. През третото тримесечие на 2014 г. се засилват допълнително ликвидната позиция, печалбата и балансовият капитал", посочват от БНБ, като не вземат предвид групата на КТБ.

Нивата на ликвидните активи и на привлечените средства, които от поставянето на КТБ под специален надзор на 20 юни се наблюдават всеки ден, остават стабилни. Тяхната динамика както за системата, така и за всяка банка поотделно, показва съхранено доверие, посочват от БНБ.

Към края на септември

В края на септември ликвидните активи на 27-те банки достигат 21 млрд. лв., а коефициентът на ликвидност се повишава до 29,84%. В края на септември балансовата стойност на кредитите с просрочие над 90 дни е 10,48% (за 27-те банки). А натрупаните за 9-те месеца обезценки са 676 млн. лв.

Към 30 септември активите на банковата система (без групата КТБ) са 81,7 млрд. лв., като паричните средства при БНБ имат дял от 9%. Общият размер на отпуснатите кредити (без тези за кредитни институции) е 53,9 млрд. лв., от които 34 млрд. лв. са кредити на предприятия. Привлечените средства в банковата система са 70 млрд. лв.

Депозитите на гражданите са 36,8 млрд. лв. и заемат 52,5% в общия привлечен ресурс на 27-те банки. Привлечените средства от институции, различни от кредитни (вкл. предприятия), се увеличават до 23,7 млрд. лв.