Нетните приходи ще се използват, за да се укрепи капиталовата структура, да се ускорят инфраструктурните инвестиции с фокус върху австрийския пазар, както и за сливания и нови придобивани

Управителният съвет на Telekom Austria Aktiengesellschaft, с одобрението на Надзорния съвет на "Телеком Австрия", е решил да увеличи капитала на компанията с прогнозирани нетни постъпления в размер до 1 млрд. евро, като предложи до 221,5 млн. новоиздадени обикновени акции.

Новите акции ще бъдат емитирани след увеличението на основния капитал и ще бъдат с право на дивидент, смятано от 1 януари т.г., вкл. предназначения дивидент в размер
0,05 евро на акция за настоящата финансовата година.

Увеличението на капитала ще се състои от предлагане на съществуващите акционери (т.нар. "предлагане на права"), последвано евентуално от частното пласиране на нови акции на квалифицирани инвеститори в Австрия и други избрани страни, вкл. в САЩ.

Инвеститорите трябва да са квалифицирани институционални купувачи (QIBs), както е определено в член 144А от Закона за ценните книжа в САЩ. Нови акции ще бъдат предлагани и извън САЩ към някои други допустими институционални инвеститори, които отговарят на Регламент S по Закона за ценните книжа на САЩ.

"Отличните резултати от дейността през третото тримесечие на тази година вече показват промяна на тенденцията за нашата група. С увеличението на капитала ще бъдем в състояние да продължим да развиваме "Телеком Австрия груп". Средствата от увеличението на капитала ще бъдат използвани, за да укрепим баланса си и да увеличим инвестициите в инфраструктура, особено в Австрия. Освен това ще продължим разширяването ни с фокус върху конвергентните услуги, вкл. и чрез консолидацията на вътрешния пазар и развитие на нови дейности", обяснява главният изпълнителен директор на Telekom Austria Group Ханес Аметсрайтер.

Предлагането на права започва на 10 ноември и се очаква да приключи на 24 ноември. Съществуващите акционери на "Телеком Австрия" получват по едно право за записване на всяка съществуващата акция с начало 7 ноември в полунощ, централноевропейско време.

Те са  поканени да упражнят правото си за закупуване на акция на цена 4,57 евро за нова акция. Правото на записване дава възможност за купуване на една нова акция за всеки две съществуващи акции, т.е. в съотношение 2:1. Това означава, че акционери, които притежават абонаментни права, имат право да се запишат за една нова акция за всеки две съществуващи акции на "Телеком Австрия".

Търговията на правата за записване на акции (ISIN AT0000A1AD41) на Виенската фондова борса се очаква да започне на 12 ноември и да завърши на 19 ноември. Правата за записване, неупражнени до края на периода за записване, изтичат без право на обезщетение.

Всеки от основните акционери на "Телеком Австрия" - América Móvil, Carso Telecom и Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft (ÖIAG), - се ангажира да участва в увеличението на капитала, така че неговото участие в акционерния капитал на "Телеком Австрия", след като приключи увеличението на капитала, да съответства възможно най-много на сегашното му участие в дружеството (приблизително 28,42%).

América Móvil поема задължението да придобие 3 967 850 нови акции съгласно своите 7 935 700, Carso Telecom - да придобие 128 267 215 нови акции според своите 256 534 431 права за записване, а ÖIAG - да получи 62 958 867 нови акции в съответствие на притежаваните 125 917 735 права,

Вторичното предлагане на неупражнените права се очаква да започне на 24 ноември след края на търгуването на Виенската фондова борса, и да приключи на 25 ноември.

Вторичното предлагане се състои от онези нови акции, които не са били записани като част от правата за предлагане или закупени от основните акционери. Цената на новите акции, предложена на вторичното предлагане, е по-висока или равна на офертата за предлагане на правата за записване.

Търговията на новите акции на Виенската фондова борса се очаква да започне на 27 ноември. Всеки от главните акционери - América Móvil, Carso и ÖIAG - е поел ангажимент да не продава акциите си в рамките на половин година след първия ден на търговия на новите акции на Виенската фондова борса.

"Телеком Австрия" възнамерява да използва нетните приходи от увеличението на капитала, за да възстанови целевата си капиталова структура и да поддържа кредитен рейтинг най-малко BBB (стабилна) според "Стандарт енд Пуърс".

Това ще позволи на "Телеком Австрия груп" да преследва стратегическите инвестиционни приоритети с цел да засили оперативните си резултати и същевременно да се върне към профила на устойчив растеж в рамките на заложената стабилна финансова рамка.

Увеличението на капитала ще даде възможност на компанията да изпълни ускорен план за подобряването на оптичната инфраструктура през периода 2015-2018 г. в комбинация с най-новите налични технологии, за да се гарантира ефективността на инвестициите.

По този начин "Телеком Австрия груп" има за цел да отговори на увеличаващото се търсене на широколентови услуги и да запази водещата си позиция, по отношение на качеството на мрежата в Австрия.

Освен това телекомуникационният гигант ще бъде в състояние да финансира придобивания или сливания, които увеличават стойността на компанията, а също так засилват оперативната й стратегия. По този начин се поддържат следните три приоритета:

1. пазарна консолидация, за да се укрепят съществуващите операции;

2. по-нататъшното осъществяване на стратегията на "Телеком Австрия груп" да предлага целия спектър от телекомуникационни услуги, да разшири позициите си на пазари, които в момента са само мобилни, и да подобри съществуващите конвергентни операции;

3. разширяване чрез добавяне на нови операции.

Предстои одобрението на предложението за увеличението на капитала от Комисията за надзор на финансовия пазар в Австрия. След това проспектът е на разположение, наред с останалата документация, за изтегляне от http://www.telekomaustria.com/en/ir/14887.

"Ситигруп глобал маркетс лимитед" и "Дойче банк" действат като съвместни глобални координатори и мениджъри за сделката. "Ерсте груп банк", "Райфайзен центробанк" и "УниКредит банк Австрия" действат като съвместни мениджъри.